Plan pracy

Jesteś tu: » Strona startowa » Biblioteka szkolna » Plan pracy

 

 

 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PAKOSZÓWCE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Małgorzata Wileczek

 

Cele:

 

1. Zaspakajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu
    dydaktyczno- wychowawczego szkoły.

 

2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji.

 

3. Kształtowanie zainteresowań  czytelniczych.

 


PRACA PEDAGOGICZNA Z CZYTELNIKIEM
WZBOGACANIE WARSZTATU PRACY
SAMOKSZTAŁCENIE
ZADANIA


SPOSOBY REALIZACJI

 


TERMIN REALIZACJI

Tworzenie warunków pozdobywania informacji z różnych źródeł.

Wdrażanie i zachęcanie uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej i wypożyczania książek.

Uczenie poszanowania książek
i podręczników oraz poprawnego zachowania w bibliotece.

 

cały semestr

Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi, rozwijanie kultury czytelniczej.

Inspirowanie czytelnictwa poprzez:

- reklamowanie książek,

-udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,

- wystawę i prezentację ciekawych książek,
- tworzenie gazetek tematycznych i okolicznościowych,

 

 

 

cały semestr

 

cały semestr

.

cały semestr

 

 do końca semestru 

 

 

 

Organizowanie akcji i konkursów czytelniczych.

 

Konkurs plastyczny: „Projekt okładki ulubionej lektury” z okazji  Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

 

Zbiórka makulatury „Zamieniamy makulaturę na kulturę”.

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia

 

Konkurs czytelniczy:
„Baśniowy ekspert” – klasa II i III

„Dzieje książki i biblioteki. Quiz”– klasa IV – VI

Konkurs plastyczny na najładniejszą zakładkę dla klas II – VI.

 

Konkurs „Czytelnik półrocza”.

 

Akcja „Cala Polska Czyta Dzieciom” - Tydzień czytania dzieciom fragmentów ulubionych powieści.

 

październik

 

 

 

 

 

listopad

 

 

listopad

 

 

grudzień

 

 

 

styczeń

 

 

styczeń

 

w ciągu semestru

Przygotowanie użytkowników do korzystania z różnych źródeł informacji i do samokształcenia

Przypomnienie regulaminem biblioteki uczniów klasy II – VI.

 

Udostępnienie księgozbioru, uczniom oraz przekazywanie książek, słowników, encyklopedii  do pracowni przedmiotowych.

 

Udostępnienie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne.

 

Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

 

Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych  na określony temat.

 

Udzielania wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek.

 

 

 wrzesień

 

 

 cały semestr

 

 

 

 

 cały semestr

 

 

 cały semestr

 

 

 

 

 cały semestr

 

 

cały semestr

 

 

 

 

Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i  wyzwalanie twórczych postaw.

Wyróżnianie najlepszych czytelników:

-czytelnik miesiąca w kl.II-III i IV-VI poprzez umieszczenie  imiennego  wykazu najlepszych czytelników na tablicy „Czytelnictwo”

- nagrody, dyplomy na koniec semestru,

 co miesiąc

 

 

 

 

 na koniec  semestru

Współpraca ze środowiskiem szkolnym, pozaszkolnym, rodzicami.

Współpraca z rodzicami, informowanie o czytelnictwie dzieci.

 

Współpraca z Gminną Biblioteką w Pakoszówce (w miarę potrzeb).

na zebraniach

 

 

cały semestr

 

Doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji , samokształcenie.

Udział w konferencjach  szkoleniowych, kursach,  warsztatach.

 

Samodoskonalenie nauczyciela  – zapoznanie się z nowościami metodycznymi i wydawniczymi .

 

Samokształcenie (Biblioteka w szkole).

 

w miarę potrzeb.

 

cały semestr

 

 

 

 cały semestr

 


 

PRACE BIBLIOTECZNO-TECHNICZNEZADANIA


SPOSOBY REALIZACJI


TERMIN REALIZACJI

Planowanie, statystyka, sprawozdawczość

Opracowanie planu pracy biblioteki w I semestrze roku szkolnego 2016/2017.

Prowadzenie dziennika bibliotecznego.

Prowadzenie statystyki miesięcznej i półrocznej,

wrzesień

 

cały semestr

cały semestr

 

 

Organizacja udostępniania zbiorów, gromadzenie, opracowanie, selekcja, konserwacja.

Uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych.

Prowadzenie ewidencji podręczników otrzymanych od MEN oraz materiałów ćwiczeniowych  otrzymanych z dotacji państwa.

Ewidencja –bieżące prowadzenie księgi  inwentarzowej.

Selekcja zbiorów- inwentaryzacja ubytków.

Konserwacja zbiorów –oprawa i naprawa książek.

 cały semestr

 

 cały semestr

 

 

 

 cały semestr

 

 

cały semestr

 

cały semestr

 

Organizacja warsztatu informacyjnego dydaktycznego biblioteki.

Uaktualnianie katalogów bibliotecznych, bieżąca rozbudowa.

Analiza czytelnictwa indywidualnych uczniów, opracowanie  wykazów.

 cały semestr

 

 cały semestr

 

 

 

Prace administracyjne.

Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.

Aktualizacja wykazu uczniów i kartoteki czytelników,  założenie kartoteki dla nowych uczennic.

Dbanie estetykę wypożyczalni sali bibliotecznej.

 

 cały semestr

 

 wrzesień

 

 

 cały semestr

 

 

 

 

 


 

Opracowanie: szkolnastrona.pl