Regulamin podręczników w klasie I

Jesteś tu: » Strona startowa » Biblioteka szkolna » Regulamin podręczników w klasie I

 

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników uczniom klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Pakoszówce


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych ustaw D.U. z 2014r. poz.811.

1.Rodzice /opiekunowie/ zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem wypożyczania
i udostępniania darmowego podręcznika dla uczniów klas pierwszych.

2.Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego dla klasy pierwszej są własnością Szkoły

3.Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.

4. Rodzice /opiekunowie/ odpowiadają materialnie za zniszczenie, uszkodzenie, zagubienie wypożyczonego podręcznika (materiałów edukacyjnych). Dyrektor szkoły może żądać zwrotu kosztów zakupu podręcznika.

5. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręcznika (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

6. Wypożyczanie podręczników z biblioteki przez uczniów poszczególnych klas odbywa się za pośrednictwem nauczyciela – wychowawcy.

7. O terminie kolejnych wypożyczeń i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje wychowawca. Ponieważ elementarz składa się z czterech części uczeń wypożycza następną część po oddaniu wcześniejszej.

8. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki. Podręczniki należy obłożyć , podpisać nie wolno w nim pisać i rysować (dotyczy podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej, który ma służyć uczniom w kolejnych latach).

9. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych) za pośrednictwem nauczyciela- wychowawcy.

10. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole (SP Pakoszówka), na czas zakupu przez szkołę podręczników , korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

11. Szkoła przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

12. W przypadku zniszczenia lub zgubienia materiałów ćwiczeniowych rodzic zobowiązany będzie we własnym zakresie zakupić nowy egzemplarz.

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1września 2014r.

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl