Główne założenia SKO

Jesteś tu: » Strona startowa » SKO » Główne założenia SKO

Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności kierowana jest przez opiekuna, którym jest nauczyciel zatrudniony w naszej szkole.

W Szkolnej Kasie Oszczędności mogą oszczędzać wszyscy chętni uczniowie.

Warto rozbudzić wśród uczniów potrzebę oszczędzania i właściwego gospodarowania posiadanymi funduszami własnymi.

 

CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

-         kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi;

-         wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów;

-         kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy,

-         popularyzacja wiedzy o działalności banków;

-         przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych;

-         rozwijanie poczucia przynależności do grupy i odpowiedzialności za podejmowane wspólne działania.

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1. Zgłoszenie szkoły do konkursu "Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO”.

2. Opracowanie Planu pracy SKO.

3. Zorganizowanie międzyklasowego współzawodnictwa.

4. Przeprowadzenie zaplanowanych konkursów.

5. Sprawozdanie z udziału w konkursie "Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO".

 

FORMY PRACY Z UCZNIEM

-         dokonywanie wpłat i wypłat na e - kontach uczniów;

-         redagowanie tekstów własnych zachęcających do oszczędzania;

-         wyszukiwanie informacji o formach oszczędzania w Internecie i innych źródłach;

-         organizowanie i przeprowadzanie konkursów.

 

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń:

-         zdobywa wiedzę o bankowości;

-         uczy się przedsiębiorczości;

-         bierze udział w konkursach, quizach;· dokonuje selekcji zgromadzonych materiałów;

-         znajduje w Internecie i innych źródłach informacje na temat bankowości, historii pieniądza i innych.

Opracowanie: szkolnastrona.pl