Konspekt zajęć edukacyjnych - matematyka

Jesteś tu: » Strona startowa » Publikacje nauczycieli » Konspekt zajęć edukacyjnych - matematyka

 

 

mgr Joanna Podulka                                             27.11.2009

nauczyciel matematyki                                           klasa VI

 

KONSPEKT  ZAJĘĆ  EDUKACYJNYCH

Objętość i pole powierzchni graniastosłupów – zastosowanie wzorów w praktyce.

 

Cele zajęć edukacyjnych

1. Doskonalenie umiejętności operowania językiem matematycznym.

2. Rozpoznawanie graniastosłupów i ich klasyfikacja.

3. Kształcenie umiejętności obliczania objętości i pola powierzchni graniastosłupów.

4. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i zainteresowań matematycznych

5.Kształcenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków.

 

Po zajęciach uczeń powinien: 

ZAPAMIĘTAĆ (znać):

- wzory na pole wielokątów (trójkąt, prostokąt, równoległobok, trapez )

- wzór na obliczanie objętości graniastosłupów

- wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupów

ROZUMIEĆ:

- własności prostopadłościanów, sześcianów

- w jaki sposób obliczamy objętość graniastosłupów

- w jaki sposób obliczamy pole powierzchni graniastosłupów

UMIEĆ:

- rozpoznać graniastosłup na podstawie opisanych własności

- obliczyć objętość i pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu

- obliczyć objętość i pole powierzchni  graniastosłupa

 

Ocenie podlegać będzie:

  1. Umiejętność wykorzystania wzoru na objętość i pole powierzchni graniastosłupa w zadaniach tekstowych.
  2. Aktywność uczniów podczas zajęć.

 

Standardy:

 Standard 1. Rozumowanie – uczeń rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności graniastosłupów.

Standard 2. Wykorzyst. wiedzy w prakt. – uczeń wykorzystuje w sytuacji praktycznej wzór na objętość i pole powierzchni graniastosłupa.

 

Kryteria oceniania (wymagania):

KONIECZNE (2):

- uczeń rozpoznaje poszczególne graniastosłupy

- opisuje własność graniastosłupów

- rysuje graniastosłupy

PODSTAWOWE (3):

- opisuje charakterystyczne cechy graniastosłupów

- wymienia podobieństwa i różnice między poszczególnymi graniastosłupami

- stosuje wzór na objętość i pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu

ROZSZERZAJĄCE (4):

- klasyfikuje graniastosłupy uwzględniając  ich podstawy

- stosuje w sytuacji praktycznej wzór na objętość i pole powierzchni  graniastosłupa

DOPEŁNIAJACE (5):

- posługuje się językiem matematyki

- rozwiązuje samodzielnie zagadki i łamigłówki

- wykorzystuje posiadane umiejętności do rozwiązania problemu

 

PLAN  ZAJĘĆ  EDUKACYJNYCH

1. Uwagi metodyczne (formy, metody, materiały, pomoce itd.)

 METODY:

- ćwiczenia uczniowskie

- opis

- dyskusja

- pogadanka  poglądowa

 

FORMY PRACY:

- praca w grupach

- zbiorowa

 

POMOCE:

- anaglify

- okulary 3 d

- przybory do geometrii

- modele graniastosłupów

-domino

 

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE:

- Edukacja czytelnicza i medialna

- Edukacja prozdrowotna

 

2.

I  ETAP WSTĘPNY :

1.      Sprawdzenie zadania domowego.

2.      Zapoznanie z celami lekcji

3.      Podanie i zapisanie tematu lekcji

4.      Przypomnienie wiadomości o objętości graniastosłupów polu powierzchni graniastosłupów     ( praca grupowa uczniów, grupy dwuosobowe, każdy uczeń dostaje tabelkę, wypełnia ja i wkleja do zeszytu. – załącznik nr.1)

 

II  ETAP GŁÓWNY:

1.      Rozwiązywanie zadań  praktycznych łączących pole powierzchni oraz objętość graniastosłupa. (Załącznik nr.2)

2.      Układanie domina.(Załącznik nr.3).

 III  ETAP KOŃCOWY:

1.      Podsumowanie lekcji.

2.      Ocena pracy uczniów.

 

IV  PRACA  DOMOWA:

Praca domowa z podręcznika

 

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl