Konspekt zajęć edukacyjnych - matematyka klasa V

Jesteś tu: » Strona startowa » Publikacje nauczycieli » Konspekt zajęć edukacyjnych - matematyka klasa V

KONSPEKT  ZAJĘĆ  EDUKACYJNYCH

24.01.2013       Joanna Podulka      matematyka          piąta

       (data)                         (nauczyciel)                   (przedmiot)                          (klasa)

Własności równoległoboku.

(temat zajęć edukacyjnych)

CELE  ZAJĘĆ  EDUKACYJNYCH

 

1. Doskonalenie umiejętności operowania językiem matematycznym.

2. Rozpoznawanie czworokątów i ich klasyfikacja.

3. Rozpoznawanie własności równoległoboku.

4. Rozwijanie zainteresowań matematycznych

5.Kształcenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków.

Po zajęciach uczeń powinien: 

ZAPAMIĘTAĆ (znać):

ROZUMIEĆ:

UMIEĆ:

- własności równoległoboku

- ile wynosi suma miar kątów w równoległoboku

 

- różnicę między równoległobokiem a innymi czworokątami

- w jaki sposób obliczamy  obwód równoległoboku

 

- rozpoznać równoległobok  na podstawie opisanych własności

- obliczyć brakujące kąty w równoległoboku

- obliczyć obwód równoległoboku

 

 

Ocenie podlegać będzie:

1.      Umiejętność wykorzystania cech równoległoboku w zadaniach..

2.      Aktywność uczniów podczas zajęć.

                                                                                      

Kryteria oceniania (wymagania):

KONIECZNE (2)

PODSTAWOWE (3)

ROZSZERZAJĄCE (4)

DOPEŁNIAJACE (5)

WYKRACZAJĄCE (6)

 - uczeń zna pojęcie czworokąta

- opisuje własność czworokątów

- uczeń wie jka wygląda równoległobok

 

- opisuje charakterystyczne cechy równoległoboku

- wymienia podobieństwa i różnice między poznanymi czworokątami

- wie co to jest obwód wielokątów

- klasyfikuje czworokąty, ze względu na boki i kąty

- stosuje w sytuacji praktycznej wzór na obwód równoległoboku

- posługuje się językiem matematyki

- rozwiązuje samodzielnie zagadki i łamigłówki

- wykorzystuje posiadane umiejętności do rozwiązania problemu

 

 

PLAN  ZAJĘĆ  EDUKACYJNYCH

Planowane czynności

Uwagi metodyczne

(formy, metody, materiały, pomoce itd.)

I  ETAP WSTĘPNY :

1.      Zapoznanie z celami lekcji.

2.      Podanie i zapisanie tematu lekcji.

3.      Sprawdzenie zadania domowego.

4.      Przypomnienie wiadomości o czworokątach a w szczególności o równoległoboku.

II  ETAP GŁÓWNY:

1.      Rozwiązywanie zadań  praktycznych z podręcznika z wykorzystaniem własności równoległoboku.

5.      Pokaz multimedialny „Czworokąty. Równoległobok i jego własności”.

2.      Praca w grupach.

 III  ETAP KOŃCOWY:

1.      Podsumowanie lekcji.

2.      Ocena pracy uczniów.

IV  PRACA  DOMOWA:

       Zadanie pracy domowej.

METODY:

- ćwiczenia uczniowskie

- opis

- dyskusja

- pogadanka

- poglądowa

FORMY PRACY:

- praca w grupach

- zbiorowa

POMOCE:

- plansze

- przybory do geometrii

-prezentacja w Power Point

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE:

- Edukacja czytelnicza i medialna

- Edukacja prozdrowotna

 

ZALECENIA  POHOSPITACYJNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………      …Joanna Podulka   ……………….           

      ( miejscowość, data)                          (podpis nauczyciela)                      (podpis hospitującego)

Opracowanie: szkolnastrona.pl