Konspekt Lekcji - Język angielski klasa V

Jesteś tu: » Strona startowa » Publikacje nauczycieli » Konspekt Lekcji - Język angielski klasa V

Konspekt Lekcji

Data: 24. 05.2012

Nauczyciel: Marta Reptak

Przedmiot: Język angielski

Klasa: V

Temat: Describing people – listening. Vocabulary revision – body parts. Opisywanie wyglądu zewnętrznego – ćwiczenie sprawności słuchania. Słownictwo – części ciała (powtórzenie).

 

Cele lekcji:

Po zajęciach uczeń powinien:

Zapamiętać: Przymiotniki oraz struktury niezbędne do opisywania wyglądu zewnętrznego ludzi. Nazwy poszczególnych części ciała.

 

Rozumieć: Opisy wyglądu zewnętrznego osób ze słuchu. Piosenkę „My virtual friend” (również ze słuchu). Polecenia nauczyciela w języku angielskim

 

Umieć: Opisywać wygląd zewnętrzny osób używając odpowiednich przymiotników i struktur. Nazwać i wskazać części ciała.

 

 

Ocenie podlegać będzie:

Kryteria oceniania / wymagania:

Konieczne (2)

Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu i krótkie kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne, reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego.

Podstawowe (3)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych, fonetycznych).

Rozszerzające (4)

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne, jak i również sam takie formułuje ustnie i pisemnie.

Dopełniające (5)

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały adekwatnie do sytuacji.

 Wykraczające poza program (6)

Uczeń posiada świadomość językową, stosuje strategie komunikacyjne, korzysta ze źródeł informacji w języku obcym.

 

Plan zajęć:

 1. Witam się z uczniami i sprawdzam obecność.
 2. Sprawdzam zadanie domowe.
 3. Przechodzimy do powtórzenia słownictwa poznanego na ostatnich lekcjach.
 4. Przyczepiam do tablicy obrazki osób i opisuję je fałszywymi zdaniami – uczniowie poprawiają mnie.
 5. Proszę uczniów o otworzenie podręczników na stronie 61.
 6. Wyjaśniam, iż za chwilę uczniowie usłyszą opis wyglądu Marka w wieku 3, 5 i 13 lat. Zadaniem uczniów będzie uzupełnić tekst brakującymi słowami na podstawie nagrania.
 7. Uczniowie w ciszy czytają tekst, a następnie odtwarzam nagranie dwukrotnie. Uczniowie wpisują brakujące wyrazy.
 8. Wspólnie sprawdzamy odpowiedzi.
 9. Kolejne zadanie sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu polega na wysłuchaniu taty i cioci Marka, opisujących siebie nawzajem.
 10. Wyjaśniam uczniom, iż ich zadaniem będzie zanotowanie różnic w wyglądzie taty i cioci Marka – jak wyglądali, kiedy byli dziećmi, a jak wyglądają teraz.
 11. Odtwarzam nagranie dwukrotnie, uczniowie robią notatki.
 12. W kolejnej części lekcji przechodzimy do powtórzenia nazw części ciała (słownictwo poznane w latach ubiegłych).
 13. Za pomocą masy mocującej przytwierdzam do tablicy obrazki przedstawiające poszczególne części ciała i numeruję je.
 14. Odtwarzam nagranie, uczniowie powtarzają za lektorem ćwicząc wymowę.
 15. Kolejne, krótkie ćwiczenia utrwalające wymowę.
 16. Następnie wspólnie sporządzamy notatkę w zeszytach.
 17. Na koniec lekcji uczniowie ponownie otwierają podręczniki na stronie 62. Ich zadaniem będzie wysłuchanie piosenki „My virtual friend” i uzupełnienie jej brakującymi słowami.
 18. Odczytujemy tekst piosenki, sprawdzając prawidłowość wpisanych wyrazów, a następnie śpiewamy ją wspólnie.
 19. Zadanie domowe: karty pracy (uczniowie mają za zadanie podpisać wskazane części ciała).
 20. <<Gra dodatkowa (gdyby zostało trochę czasu) „Noughts and crosses”- kółko, krzyżyk>>

 

 

 

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl