Konspekt Lekcji - Język angielski klasa III

Jesteś tu: » Strona startowa » Publikacje nauczycieli » Konspekt Lekcji - Język angielski klasa III

 

 

 

Konspekt Lekcji

Data: 26.10.2011

Nauczyciel: Marta Reptak

Przedmiot: Język angielski

Klasa: III

Temat: Z czego możemy przyrządzić pizzę? – utrwalenie słownictwa.

 

Cele lekcji: Utrwalenie poznanego na poprzedniej lekcji słownictwa związanego z jedzeniem oraz poznanie/powtórzenie słówek (chicken, cheese, tomatoes, red and green pepper, ham) ze szczególnym uwzględnieniem ich wymowy i pisowni.

Po zajęciach uczeń powinien:

Zapamiętać: Z jakich składników można przyrządzić pizzę – ich znaczenie, wymowę i pisownię.

 

Rozumieć:  Znaczenie poszczególnych składników pizzy. Proste polecenia w języku angielskim.

 

Umieć:  Wymowę i pisownię składników pizzy poznanych na tej oraz na poprzedniej lekcji. Powtórzyć razem z lektorem rymowankę „ The Pizza Train”.

 

 

Ocenie podlegać będzie:

Kryteria oceniania / wymagania:

Konieczne (2)

Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu i krótkie kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne, reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego.

Podstawowe (3)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych, fonetycznych).

Rozszerzające (4)

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne, jak i również sam takie formułuje ustnie i pisemnie.

Dopełniające (5)

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały adekwatnie do sytuacji.

 Wykraczające poza program (6)

Uczeń posiada świadomość językową, stosuje strategie komunikacyjne, korzysta ze źródeł informacji w języku obcym.

 

 

 

Plan zajęć:

 1. Witam się z uczniami oraz sprawdzam obecność.
 2. Za pomocą masy mocującej przytwierdzam do tablicy obrazki składników pizzy.
 3. Proszę uczniów o nazwanie poszczególnego jedzenia i pomagam w razie problemów.
 4. Ćwiczymy wymowę, uczniowie powtarzają za mną słówka – najpierw cała klasa, następnie indywidualnie.
 5. Prawda/fałsz – pokazuję obrazek i nazywam, a uczniowie mówią czy to prawda, czy fałsz (true/false).
 6. Proszę uczniów, aby odwrócili się plecami do tablicy. Zabieram jeden z obrazków. Uczniowie odwracają się i nazywają brakujący składnik pizzy. W razie potrzeby pomagam podając pierwszą literę.
 7. Wyjaśniam uczniom, iż za chwilę usłyszą wyliczankę „The Pizza Train” i proszę, aby w trakcie słuchania policzyli wszystkie składniki pizzy, jakie usłyszą.
 8. Odtwarzam nagranie. Proszę uczniów o wyliczenie wszystkich składników, które słyszeli
 9. Uczniowie otwierają podręczniki i sprawdzają czy wymienili wszystkie składniki. Następnie wspólnie z lektorem powtarzamy wyliczankę.
 10. W kolejnej części lekcji rozdaję karty do gry w bingo. Proszę uczniów o narysowanie sześciu składników pizzy wybranych przez nich. Następnie wymieniam kolejno składniki, dopóki nie usłyszę „Bingo!”.
 11. Przechodzimy do ćwiczenia pisowni.
 12. Uczniowie otwierają zeszyty ćwiczeń, gdzie ich zadaniem jest wybranie z ramki właściwego wyrazu i podpisanie obrazków.
 13. Jeśli pozwoli na to czas, uczniowie zagrają na koniec lekcji w grę „Memory” utrwalając zarówno znaczenie słownictwa, wymowę, jak i pisownię.
 14. Zadanie domowe. Uczniowie otrzymują karty pracy. Ich zadaniem będzie odnalezienie słów związanych z jedzeniem w wykreślance i wypisanie ich.

Opracowanie: szkolnastrona.pl