Konspekt Lekcji - Język angielski klasa I

Jesteś tu: » Strona startowa » Publikacje nauczycieli » Konspekt Lekcji - Język angielski klasa I

 

 

Konspekt Lekcji

Data: 03.01.2012, 04.01.2012

Nauczyciel: Marta Reptak

Przedmiot: Język angielski

Klasa: I

Temat: Liczby 1-20. Talking about the prices – rozmawiamy o cenach.

 

Cele lekcji:

Po zajęciach uczeń powinien:

Zapamiętać: Liczby 1-20. Walutę Wielkiej Brytanii – pens brytyjski.

 

Rozumieć: W jaki sposób płacimy (dodawanie pieniędzy).

 

Umieć: Mówić ile, co kosztuje. Liczby 1-20, przybory szkolne. Dodawać pieniądze.

 

 

Ocenie podlegać będzie:

Kryteria oceniania / wymagania:

Konieczne (2)

Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu i krótkie kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne, reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego.

Podstawowe (3)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych, fonetycznych).

Rozszerzające (4)

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne, jak i również sam takie formułuje ustnie i pisemnie.

Dopełniające (5)

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały adekwatnie do sytuacji.

 Wykraczające poza program (6)

Uczeń posiada świadomość językową, stosuje strategie komunikacyjne, korzysta ze źródeł informacji w języku obcym.

 

Plan zajęć: 03.12.2012

 1. Witam się z uczniami, sprawdzam obecność.
 2. Rozmawiam chwilę z dziećmi o tym, jak im minęły święta.
 3. Śpiewamy „Hello song”.
 4. Wyjaśniam, że na dzisiejszej lekcji zajmiemy się powtórzeniem wiadomości, jakie poznaliśmy przed świętami.
 5. Na początek pokazuję dzieciom różne przybory szkolne i proszę o ich nazwanie.
 6. Następnie proszę dzieci, aby odwróciły się do mnie tyłem i zabieram jedną rzecz (spośród przyborów) z biurka. Dzieci mówią po angielsku, czego brakuje.
 7. Powtarzamy tę zabawę kilkakrotnie.
 8. Następnie proszę dzieci o otworzenie zeszytów ćwiczeń na stronie 44.
 9. Pierwszym zadaniem uczniów jest ułożenie z rozsypanych liter nazw przyborów szkolnych i napisanie ich.
 10. Kolejnym zadaniem dzieci jest rozwiązanie krzyżówki – uczniowie wpisują przybory znajdujące się na obrazkach.
 11. Sprawdzam to zadanie na bieżąco.
 12. W kolejnym zadaniu dzieci muszą dodać do siebie oczka przedstawione na kostkach domina i wpisać wynik słownie.
 13. Na koniec lekcji tłumaczę dzieciom, że w dniu jutrzejszym zajmiemy się rozmową o cenach. Wyjaśniam, iż w Wielkiej Brytanii obowiązują inne pieniążki, niż u nas. Pokazuję im papierowe monety znajdujące się w ich zeszytach ćwiczeń.
 14. Kończymy lekcję śpiewając „Goodbye song”.

04.12.2012

 1. Witam się z uczniami, sprawdzam obecność.
 2. Śpiewamy „Hello song”.
 3. Proszę dzieci o otworzenie zeszytów ćwiczeń na stronie 75.
 4. Dzieci kolorują monety (pensy brytyjskie), a następnie je wycinają z moją pomocą.
 5. Po skończeniu tego zadania proszę dzieci o otworzenie ich podręczników na stronie 16.
 6. Pytam dzieci, kogo widzą na obrazku (Danny i Ted) i gdzie oni są (przed wystawą sklepową).
 7. Wprowadzam pytanie „How much is…?” i wyjaśniam dzieciom, że w taki sposób pytamy o ceny.
 8. Zadaję poszczególnym dzieciom pytania o ceny przyborów na wystawie sklepowej (obrazek w podręczniku).
 9. Proszę, aby dzieci odliczyły ze swoich monet właściwą sumę pieniędzy.
 10. Powtarzamy to zadanie kilkakrotnie, dopóki dzieci nie nauczą się wskazywać (dodawać do siebie) właściwą sumę pieniędzy.
 11. Kończymy lekcję śpiewając „Goodbye song”.

Opracowanie: szkolnastrona.pl