Konspekt zajęć edukacyjnych - język angielski

Jesteś tu: » Strona startowa » Publikacje nauczycieli » Konspekt zajęć edukacyjnych - język angielski

 

Konspekt Lekcji

Data: 01.03.2010; 02.03.2010

Nauczyciel: Magda Bartkowska

Przedmiot: Język angielski

Klasa: VI

Temat: ‘Family life In the UK’-doskonalenie umiejętności czytania. / Self Check 2 – powtórzenie wiadomości z rozdziału 4.

 

Cele lekcji:

Po zajęciach uczeń powinien:

Zapamiętać:

Podstawowe słownictwo poznane w rozdziale 4, formę gramatyczną ‘will’.

Rozumieć:

Polecenia w języku angielskim.

Umieć:

Samodzielnie rozwiązywać zadania, czytać ze zrozumieniem.

 

Ocenie podlegać będzie:

Kryteria oceniania / wymagania:

Konieczne (2)

Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu i krótkie kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne, reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego.

Podstawowe (3)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych, fonetycznych).

Rozszerzające (4)

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne, jak i również sam takie formułuje ustnie i pisemnie.

Dopełniające (5)

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały adekwatnie do sytuacji.

Wykraczające poza program (6)

Uczeń posiada świadomość językową, stosuje strategie komunikacyjne, korzysta ze źródeł informacji w języku obcym.

 

Plan zajęć:

 1. Na początku lekcji zwracam uwagę uczniów na obrazek i tytuł tekstu.
 2. Proszę uczniów o śledzenie tekstu, który będą słyszeli z nagrania.
 3. Uczniowie słuchają nagrania.
 4. Kolejnie zadaję kilka pytań odnośnie tekstu.
 5. Uczniowie udzielają odpowiedzi.
 6. Tłumaczę trudne słówka.
 7. Kolejnie proszę uczniów o samodzielne przeczytanie tekstu oraz rozwiązanie zadania dotyczącego tekstu.
 8. Uczniowie czytają tekst i odpowiadają pisemnie na pytania.
 9. Sprawdzam poprawność odpowiedzi.
 10. Kolejnie proszę uczniów o wykonanie następnego zadania, w którym muszą opisać swój tydzień.
 11. Uczniowie wykonują powierzone zadanie.
 12. Sprawdzam prace uczniów.
 13. Zadanie domowe w zeszytach ćwiczeń.

 

 1. Informuję uczniów, że na dzisiejszej lekcji zajmiemy się powtórzeniem wszystkich poznanych wiadomości z rozdziału 4.
 2. Proszę uczniów o przypomnienie poznanej struktury gramatycznej.
 3. Uczniowie rozwiązują serię ćwiczeń z podręcznika.
 4. Sprawdzamy wspólnie odpowiedzi.
 5. Omawiamy trudne, sprawiające problemy ćwiczenia.
 6. Kolejnie uczniowie rozwiązują sekcję ‘Self Check 2’ z zeszytu ćwiczeń samodzielnie.
 7. Sprawdzamy odpowiedzi wspólnie.

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl