Konspekt zajęć edukacyjnych - język angielski

Jesteś tu: » Strona startowa » Publikacje nauczycieli » Konspekt zajęć edukacyjnych - język angielski

Konspekt Lekcji

Data: 02.03.2010; 04.03.2010

Nauczyciel: Magda Bartkowska

Przedmiot: Język angielski

Klasa: II

Temat: Ice cream dice - a role play. Doskonalimy się z zakresu mówienia. / ‘A chocolate ice cream’-piosenka.

 

Cele lekcji:

Po zajęciach uczeń powinien:

Zapamiętać:

Podstawowe nazwy lodów, zwroty używane przy zamawianiu lodów.

Rozumieć:

Polecenia w języku angielskim.

Umieć:

Poprosić o loda w rozmowie sterowanej, zaśpiewać piosenkę.

 

Ocenie podlegać będzie:

Kryteria oceniania / wymagania:

Konieczne (2)

Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu i krótkie kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne, reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego.

Podstawowe (3)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych, fonetycznych).

Rozszerzające (4)

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne, jak i również sam takie formułuje ustnie i pisemnie.

Dopełniające (5)

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały adekwatnie do sytuacji.

 Wykraczające poza program (6)

Uczeń posiada świadomość językową, stosuje strategie komunikacyjne, korzysta ze źródeł informacji w języku obcym.

 

Plan zajęć:

 1. Przed przystąpieniem do lekcji tłumaczę uczniom, czym zajmiemy się w dzisiejszym dniu.
 2. Wspólnie powtarzamy nazwy lodów.
 3. Pytam klasę ‘Can I have a mint ice carem?’,  aby wprowadzić nowe zdanie.
 4. Proszę uczniów o przypomnienie sobie historyjki z podręcznika, w tym celu puszczam nagranie.
 5. Odtwarzam nagranie.
 6. Zadaję pytania odnośnie historyjki.
 7. Uczniowie odpowiadają.
 8. Kolejnie pokazuję samodzielnie wykonaną kostkę do rozmów sterowanych i proszę o wykonanie takich samych.
 9. Uczniowie wykonują kostkę.
 10. Tłumaczę zasady rozmowy sterowanej.
 11. Uczniowie pracują w parach.
 12. Proszę kilka par o prezentację dialogu.\
 13. Zadanie domowe uczniowie rozwiązują w ćwiczeniach.
 14.  

1.    Na dzisiejszej lekcji uczniowie poznają piosenkę związaną z dotychczas wprowadzanym tematem (smaki lodów).

2.    Zwracam uwagę uczniów na ilustrację w ich podręcznikach, zadaję kilka pytań odnośnie ilustracji.

3.    Uczniowie udzielają odpowiedzi.

4.    Kolejnie wspólnie czytamy tekst piosenki z podręcznika, tłumaczymy jej sens.

5.    Odtwarzam nagranie piosenki, uczniowie słuchają.

6.    Kolejnie odtwarzam nagranie piosenki raz jeszcze uczniowie starają się śpiewać wraz z lektorem.

7.    Następnie uczniowie korzystając z kostki do rozmów sterowanych pracują w parach.

8.    Zadanie domowe uczniowie rozwiązują w zeszycie ćwiczeń.

Opracowanie: szkolnastrona.pl