Regulamin Pracy Samorządu Uczniowskiego

Jesteś tu: » Strona startowa » Samorząd Uczniowski » Regulamin Pracy Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd Uczniowski (dalej zwany SU) jest formą współudziału uczniów
w planowaniu pracy, organizowaniu życia w klasie i organizacjach poprzez:
a) organizowanie zebrań społeczności uczniowskiej,
b) organizowanie zebrań samorządów klasowych,
c) wybór przewodniczących klas,
d) udział rady samorządu w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i społeczności organów szkoły, gdy na takie posiedzenie zostanie zaproszony,
e) organizowanie spotkań z dyrekcją szkoły.
3. SU ma obowiązek opiniować pracę nauczycieli starających się o ocenę pracy.
Kryteria ocen w załączniku nr 1
II.    ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 Su reprezentuje interesy uczniów przed statutowymi organami szkoły. Przedstawia zadania szkoły Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły, a szczególności podstawowych praw uczniów.
Ma prawo do:
1. Zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami i stawianymi wymogami.
2. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości.
3. Rozpoznaje problemy uczniów i ma prawo przedstawić propozycje dotyczące dydaktycznych i opiekuńczych zadań szkoły. Uczestniczy w ich realizacji.
4. Jasnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
5. Rozwijać działalność artystyczną i rozrywkową zgodnie z własnymi potrzebami
i możliwościami.
6.  Współorganizowaniu i organizowaniu uroczystości ogólnoszkolnych.
7. Działalności gospodarczej w celu tworzenia dochodu i majątku SU.
8. Współdziałania z innymi organizacjami szkoły, dbania o estetykę i porządek.
9. Wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna SU (wybór i akceptacja opiekuna odbywa się w tajnym głosowaniu wraz z wyborem przewodniczącego SU).
III.     STRUKTURA ORGANIZACYJNA SU
1. Organem wykonawczym SU jest rada samorządu
2. W skład rady wchodzą:
a) przewodniczący SU,
b) zastępca przewodniczącego SU,
c) skarbnik SU,
d) sekretarz SU,
e) przewodniczący wszystkich samorządów klasowych.
3. Przewodniczący SU lub jego zastępca kieruje obradami rady.
4. Rada SU:
a) opracowuje i przedstawia społeczności uczniowskiej projekt planu pracy SU,
b) odpowiada przed społecznością uczniowską za realizację w/w planu.
5. Rada ma prawo do wybierania spośród nauczycieli Rzecznika Praw Uczniowskich.
IV.     WYBORY DO RADY SU
1. Radę wybierają uczniowie poprzez swoich przedstawicieli na zebraniu ogólnym.
2. Wybór członków rady dokonuje się większością głosów w obecności przynajmniej połowy zebrania ogólnego.
3. Do przeprowadzenia wyborów zebranie ogólne wybiera ze swojego grona komisję wyborczą, której pracą kieruje przewodniczący wyłoniony z jej składu.
4. Komisja wyborcza przyjmuje propozycje kandydatów, przeprowadza wybory
i sporządza protokół z przebiegu głosowania.
5. Rada ma prawo zwołać zebranie przynajmniej raz w miesiącu.
6. Kandydatów na członków rady mają prawo zgłaszać komisji wyborczej wszyscy członkowie szkoły.
7. Kadencja rady trwa jeden rok.
V.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin SU uchwalony jest przez ogół uczniów szkoły i jest integralną częścią statutu szkoły.
2. Zmiana regulaminu następuje w chwili zmiany statutu szkoły na żądanie społeczności uczniowskiej.

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl