"Bezpieczna szkoła" - Program profilaktyczny na lata 2014 - 2016

Jesteś tu: » Strona startowa » Programy » "Bezpieczna szkoła" - Program profilaktyczny na lata 2014 - 2016

 

„Bezpieczna Szkoła” plan programu profilaktycznego dla szkoły podstawowej im. I. Łukasiewicza 
w Pakoszówce

na rok szkolny 2014/2016


Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (DzU 2003 nr 26, poz. 226);
  • ·          Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2009 nr 4, poz. 17);
  • Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „bezpieczna i przyjazna szkoła”.

CELE PROGRAMU:

 

 1. Propagowanie wśród młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go.
 2. Kształtowanie  u uczniów poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje 
  i innych.
 3. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy.
 4. Promowanie zdrowego stylu życia. Zachęcanie do aktywnego oraz efektywnego spędzania czasu wolnego. Wspomaganie zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez kształcenie umiejętności i nawyków ruchowych.
 5. Przeciwdziałania używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów 
  i wychowanków oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu 
  i hazardu.
 6. Uczeń posiada umiejętność prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia. Ćwiczenie zachowań asertywnych.
 7. Rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli
 8. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie.
 9. Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym.
 10. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów i wychowanków.

 

 

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY JEST PRZEZ NAUCZYCIELI I DYREKCJĘ Ściśle z sobą współpracującymi  
W CELACH :

- wymiany informacji o niepokojących zachowaniach uczniów w szkole i poza nią,

-wspólnego planowania działań zapobiegawczych,

- wdrażania ustalonych umiejętności,

-interwencyjnych,

- edukacyjnych.

REALIZACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

przebiega w ścisłej współpracy:

 • z rodzicami:

-        zebrania klasowe rodziców,

-        rozmowy indywidualne w sprawach uczniów,

-        spotkania grupowe dotyczące zagrożeń,

-        (uzależnienia, agresja, przemoc),

-        lekcje „otwarte”

 • z Samorządem Uczniowskim:

-        mobilizowanie uczniów do aktywności,

-        organizacja imprez klasowych i szkolnych, apeli, zabaw, konkursów, wyjazdów do kina i wycieczek

 • z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie:

-        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

-        Ośrodek Zdrowia (lekarze rodzinni)

-        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

-        Wiejski Dom Kultury

-        Sąd Rodzinny

-        Policja

-        Straż Pożarna

 

L.p.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Standardy

1.

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Dyrektor, wychowawcy

Cały rok szkolny

Poradnictwo indywidualne

2.

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa
na terenie szkoły

 

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

- zorganizowanie opieki przed lekcjami,

- zorganizowanie
w czasie przerw  dwuosobowych dyżurów nauczycieli,

- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
w czasie organizowanych
w szkole i poza nią imprez

 

3.

Objęcie dożywianiem dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Dyrektor, wychowawcy klas

Cały rok

Szkoła zna sytuację rodzinną swoich uczniów
i podejmuje działania, aby temu zaradzić.

4.

Dofinansowanie do zakupu podręczników
dla uczniów klas I- IV

Dyrektor, wychowawcy klas

Wrzesień /listopad

 

Rodzice znają kryteria dofinansowania.

Szkołą pomaga

w wypełnianiu wniosków.

5.

Uczeń unika środków odurzających

wychowawcy klas, nauczyciele

Cały rok

Pogadanki na godzinach wychowawczych,

lekcje przyrody,

udział w konkursach

6.

Akcja Owoce w szkole – działanie skierowane do uczniów klas I – III, „Szklanka mleka”

Dyrektor, wychowawcy klas

Cały rok, w terminie wyznaczonym przez ARR

Szkoła przystąpiła do akcji finansowanej przez UE

7.

Prawidłowa obsługa środowiska cyfrowego

nauczyciele

Cały rok

Upowszechnienie informacji na temat bezpiecznego korzystania
z nowych mediów

8.

Zapobieganie przemocy i agresji, w tym cyberprzemocy wśród uczniów

Dyrektor, nauczyciel, zaproszeni goście

Cały rok

Podejmowanie stosownych działań.

- uczenie konstruktywnego

rozwiązywania konfliktów

-uczenie postaw asertywnych.

- kształtowanie postaw

odpowiedzialności za swoje czyny
i podejmowane decyzje.

- kształtowanie kultury osobistej

- przestrzeganie zapisów Regulaminu Szkoły oraz procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia.

- pogadanki
i prelekcje nt. przemocy
i cyberprzemocy w szkole.

 

9.

Dbanie o zdrowy styl życia uczniów

 

 Nauczyciele wychowawcy klas, pracownicy ośrodka zdrowia „Remedium”

 

- pogadanki na temat roli i zasad postrzegania higieny osobistej.

- profilaktyka zdrowych zębów.

- pogadanki nt. właściwej pozycji ciała

podczas odrabiania lekcji.

- zwracanie uwagi na prawidłowe

siedzenie uczniów przy stolikach

szkolnych.

- prowadzenie różnych form

pozalekcyjnych zajęć sportowych.

- utrwalanie zasad higieny

przyrządzania
i spożywania posiłków.

- uczenie planowania dnia oraz

zachowania właściwych proporcji

między czynnym
i biernym

wypoczynkiem

10.

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne

- wyprawka szkolna

wychowawcy klas

Wrzesień
i czerwiec

Szkoła rozpoznaje potrzeby uczniom i podejmuje działania, aby je przezwyciężyć.

11.

Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rodzinnych uczniów

Wychowawcy  klas

W ramach potrzeb

Indywidualne spotkania, pogadanki tematyczne, współpraca
z państwowymi instytucjami

12.

Prowadzenie szkoleń BHP dla nowych pracowników

Dyrektor

W ramach potrzeb

Według potrzeb

13.

Wyposażenia szkoły
w meble i pomoce posiadające odpowiednie atesty.

Dyrektor

Cały rok

Według potrzeb

14.

Zmniejszanie przejawów agresji i przemocy
w szkole

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

W szkole prowadzi się działania zwiększające bezpieczeństwo dzieci
i zapobiegające agresji na bieżąco

15.

Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji budynku szkolnego w sytuacji zagrożenia.

Straż pożarna, dyrektor

w roku szkolnym

 

 

 

Plan profilaktyczny opracowały:

 

Marta Reptak

Renata Grześków

Anna Fedyń

Opracowanie: szkolnastrona.pl