Czuję się bezpiecznie

Jesteś tu: » Strona startowa » Programy » Czuję się bezpiecznie

Program "Czuję się bezpiecznie"

Cele programu
· Poznanie i kształtowanie u uczniów zachowań sprzyjających zdrowiu
i bezpieczeństwu ludzi
· Kształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach zagrożeń życia i zdrowia człowieka
· Kształtowanie postaw gotowości do udzielania pomocy poszkodowanym
· Rozwijanie świadomości i odpowiedzialności za zdrowie i życie swoje oraz innych ludzi
· Poszanowanie i respektowanie przepisów prawa, szczególnie tych mających znaczenie dla życia i zdrowia ludzkiego
Diagnoza

Ankietowanie uczniów i rodziców mające na celu określenie stopnia nasilenia zachowań agresywnych w naszej społeczności uczniowskiej oraz poszukiwania sposobów poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole i jej otoczeniu.

Działania profilaktyczne
· Warsztaty z psychologiem, pogadanki na lekcjach wychowawczych - edukacja prozdrowotna, ze szczególnym rozwinięciem zagadnień dotyczących profilaktyki zachowań agresywnych, bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
· Pedagogizacja rodziców – zasady skutecznej komunikacji
· Przygotowanie we współpracy z Samorządem Uczniowskim szkolnej akcji „Nie zamykaj oczu!”
o uaktywnienie „Skrzynki Kłopotów”
o powołanie przez Samorząd Uczniowski (przy współpracy
z opiekunem) kolegium ds. rozwiązywania problemów i pomocy uczniom
o trening zachowań asertywnych - przygotowanie scenek i ich prezentacja
o zredagowanie szkolnej gazetki „Jesteśmy przeciwko przemocy!”
o przygotowanie listy pomysłów na temat „Nasze pomysły na poprawę bezpieczeństwa”
· Spotkanie uczniów klas I – VI z policjantem – „Bezpieczna droga do szkoły”
· Spotkania w klasach z przedstawicielami straży pożarnej - „Żyj bezpiecznie”.
· Spotkanie uczniów z pielęgniarką na temat udzielania pierwszej pomocy
 i nie tylko.
· Przeprowadzenie przez wychowawców poszczególnych klas zajęć połączonych
z pokazem udzielania pierwszej pomocy
· Zorganizowanie konkursów propagujących tematykę bezpieczeństwa w szkole i poza nią; pozyskanie sponsora nagród
· Zakup pomocy dydaktycznych propagujących bezpieczeństwo
· Udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła bez przemocy”.

 

Monitoring skuteczności podjętych działań
· Ankiety dla uczniów i rodziców
· Analiza niebezpiecznych wypadków
Oczekiwane efekty
· Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz jej otoczeniu
· Zminimalizowanie ewentualnych zagrożeń
· Wzrost wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli o formach przemocy i agresji, sposobach jej przeciwdziałania oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwie
· Obniżenie poziomu skłonności uczniów do zachowań agresywnych (poprawne relacje rówieśnicze)
· Szybsza adaptacja pierwszoklasistów do warunków szkolnych
· Większa gotowość niesienia pomocy poszkodowanym
· Wzrost zaufania uczniów do pracowników szkoły.

Opracowanie: szkolnastrona.pl