Szkoła bez przemocy

Jesteś tu: » Strona startowa » Programy » Szkoła bez przemocy

Program „Szkoła bez przemocy”

Regulacje prawne
Ustawa o systemie oświaty
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek

 


PROGRAM SPOŁECZNY DZIENNIKÓW REGIONALNYCH oraz FUNDACJI ORANGE

Program społeczny „Szkoła bez przemocy” prowadzi 18 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych – Media Regionalne i Polskapresse oraz Fundacja Orange (dawniej Fundacja Grupy TP). Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.
Ambasadorami Programu są:
· Tomasz Majewski - mistrz olimpijski w pchnięciu kulą
· Leszek Blanik - mistrz olimpijski świata i Europy w gimnastyce
· Piotr Gruszka - wicemistrz świata i mistrz Europy w siatkówce
· Paweł Wojciechowski - mistrz świata w skoku o tyczce

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl