Program Wychowawczy Szkoły na lata 2016 - 2019

Jesteś tu: » Strona startowa » Dokumenty szkolne » Program Wychowawczy Szkoły na lata 2016 - 2019

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

na lata 2016 – 2019

 

 

DZIEDZICTWO   KULTUROWE    REGIONU

 

 

Zadania szczegółowe

 

 

Działania wychowawcze szkoły

 

Forma realizacji

 

Odpowiedzialny

 

Termin

Poznanie regionu i jego kultury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w życiu kulturalnym wspólnoty lokalnej i regionu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie

tożsamości regionalnej.

1. Poznanie otoczenia

   domu rodzinnego,

   sąsiedztwa, szkoły

   i okolicy:

 

 

 

 

 

2. Kultywowanie tradycji

    i obrzędów naszej

    miejscowości.

 

 

3. Przygotowywanie

   i organizowanie imprez

   oraz uroczystości

   uwzględniających tradycje

   ludowe, wspólne ich

   świętowanie.

 

 

4. Organizowanie spotkań

    z twórcami ludowymi

    i ludźmi zasłużonymi  dla

    wsi i regionu.

 

5. Zapoznawanie

    z twórczością ludową oraz

    uwrażliwienie na jej

    piękno.

   

 

6. Zapoznanie z historią

    powstania rodzinnej

    miejscowości i jej nazwy.

 

7. Przybliżenie uczniom

    miejsc pamięci narodowej

    w swojej miejscowości

    i okolicy.

 

8. Obchodzenie uroczystości

    rocznicowych i świąt

    narodowych.

 

Dyskusje, pogadanki oraz

wycieczki celem poznania:

- krajobrazu własnej 

  miejscowości i okolic,

- wyglądu budynków,

- zakładów usługowych,

  sklepów oraz ich

  pracowników

 

Pogadanki, wystawy,

wycieczki, spotkania

z ciekawymi ludźmi

 

 

Imprezy szkolne, klasowe
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Święta Rodziny

 

 

 

Spotkania  na forum szkoły, pogadanki, prezentacje prac,

wystawy.

 

 

Zorganizowanie wycieczki do obiektów zawierających eksponaty związane ze sztuką ludową

 

 

Pogadanki, pokazy, prezentacje starych fotografii

 

 

Wycieczki, pogadanki,

wystawy

 

 

 

Akademie, wieczornice, apele, gazetki okolicznościowe

Wychowawcy klas,

Nauczyciele przyrody

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Wychowawcy klas

Nauczyciele

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Nauczyciel historii

Wychowawcy klas

 

 

Nauczyciele historii

i plastyki,

Wychowawcy klas

 

 

 

Nauczyciel historii

Wychowawcy klas

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Dyrektor,

Wychowawcy klas

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Wg terminu świąt

 

 

 

 

 

 

 

Przynajmniej jedno spotkanie

 

 

 

Jedna wycieczka

w ciągu trzech lat

 

 

 

 

Październik,

 

 

 

Listopad,

 

 

 

 

Wg kalendarza

uroczystości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROWIE  I  BEZPIECZEŃSTWO

 

 

Zadania szczegółowe

 

 

Działania wychowawcze szkoły

 

Forma realizacji

 

Odpowiedzialny

 

Termin

Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu

i bezpieczeństwu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie zainteresowań dziecka własnym zdrowiem i ułatwianie nabywania

podstawowych

umiejętności dbania

o swoje zdrowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zauważanie zmian

zachodzących

w otaczającym nas

środowisku oraz wpływu

człowieka na jego stan.

1. Bezpieczna droga do

     szkoły i  zasady

     przechodzenia przez

     jezdnię.

 

2. Bezpieczeństwo podczas

    gier i zabaw ruchowych

    w klasie, sali i na boisku

    szkolnym w różnych

    porach roku.

 

 

3. Właściwe postępowanie podczas

    korzystania ze środków

    komunikacji masowej.

 

 

4. Wdrażanie do właściwego

    zachowania się w przypadku

    kontaktu z przedmiotami

    trującymi, łatwopalnymi,

    wybuchowymi oraz

    urządzeniami technicznymi

    i elektrycznymi.

 

5. Uczulanie na potrzeby

    i problemy kolegów oraz

    organizowanie pomocy uczniom

    słabszym.

 

6. Przekazywanie wiedzy na temat

    budowy człowieka, czynności

    życiowych oraz etapów jego

    rozwoju.

 

 

7. Kształtowanie postaw

    dotyczących utrzymania

    higieny ciała i jamy ustnej,

    dbania o czysty ubiór,

    zachowania właściwej postawy

    ciała podczas nauki oraz higieny

    pracy umysłowej.

 

 

8. Wyrabianie nawyków

    estetycznego przyrządzania

    i spożywania posiłków

    z uwzględnieniem zasad

    racjonalnego odżywiania  się.

 

 

9. Ukazywanie pozytywnego

    wpływu aktywności fizycznej

    na właściwe funkcjonowanie

    organizmu, wyrabianie nawyku

    zdrowego stylu życia.

10. Poznanie zagrożeń

    cywilizacyjnych związanych

    z zanieczyszczeniem

    powietrza, gleby i wód.

 

11. Urządzenie swojej klasy,

      dbanie o jej wygląd i zieleń.

      Upiększanie wnętrza

      I otoczenia szkoły.

 

12. Zachęcanie do aktywnych

      działań proekologicznych

      w najbliższym środowisku.

Spotkanie z policjantem,

Pogadanki,

Ilustracje, filmy

 

 

Pogadanki,

Filmy, ilustracje

Wycieczki

 

 

 

 

Pogadanki,

Gry sytuacyjne,

 

 

 

Pogadanki,

Prezentacje plansz i tablic poglądowych,

Ilustracje,

 

 

 

 

Pomoc koleżeńska,

Analiza problemów uczniów,

Zajęcia dodatkowe

 

 

Realizacja treści nauczania

Spotkanie z lekarzem lub

higienistką szkolną

 

 

 

Pogadanki, filmy, pokazy,

Badania lekarskie,

Spotkanie z lekarzem lub

higienistką szkolną

 

Konkurs plastyczny

 

 

 

Pogadanki,

Prezentacje,

Konkurs kulinarny,

Konkurs recytatorski „Owoce w szkole”

 

 

Pogadanki,

Zajęcia terenowe,

Zawody i konkursy

sportowe

 

Pogadanki,

Wycieczki

Konkursy ekologiczne

 

 

Działalność samorządów:

klasowych i szkolnego,

Wystawy wytworów prac

plastycznych.

 

Udział w akcji „Sprzątanie

Świata”

Konkursy plastyczne

Zbiórka surowców wtórnych

 

Dyrektor

Wychowawcy klas,

 

 

 

Nauczyciel wychowania fizycznego,

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Nauczyciel techniki,

Wychowawcy klas

 

 

 

Nauczyciel techniki

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy,

Opiekun S.U.

 

 

 

Nauczyciele przyrody,

Wychowawcy

Dyrektor szkoły

 

 

 

Nauczyciele przyrody,

Wychowawcy,

Dyrektor szkoły

 

 

Nauczyciel plastyki

 

 

 

Nauczyciel techniki,

Nauczyciele przyrody,

Opiekun SKE,

Nauczyciele klas I-III

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele wych. fiz.

 

 

 

Nauczyciele przyrody,

Wychowawcy,

 

 

 

Wychowawcy,

Przewodniczący S U

Nauczyciel plastyki

 

 

Wychowawcy,

Nauczyciel plastyki, przyrody

Opiekun SKO

 

Wrzesień

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok – w miarę

zaistniałych potrzeb

 

 

 

Wg. rozkładu mat.

Cały rok

Przynajmniej jedno spotkanie

 

 

Wg. rozkładu mat.

Cały rok

Przynajmniej jedno spotkanie

 

Jeden w ciągu roku

 

 

 

Cały rok

 

Jeden w ciągu roku

Jeden w ciągu roku

 

 

 

Cały rok

Zgodnie z rozkładem

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Wrzesień

Dwa w ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE  POSTAW PATRIOTYCZNYCH

 

 

Zadania szczegółowe

 

 

Działania wychowawcze szkoły

 

Forma realizacji

 

Odpowiedzialny

 

Termin

Zapoznanie uczniów

z prawami i obowiązkami ucznia, dziecka i obywatela

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie uczucia

miłości do ojczyzny,

znajomości jej historii,

szacunku dla tradycji

i symboli narodowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznanie życiorysu, działalności naukowej i społecznej patrona szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznawanie historii

Europy, określenie

roli Polski i Polaków

we wspólnocie europejskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie różnorodnych  wydarzeń

wyzwalających przeżycia związane z obchodzeniem świąt państwowych oraz ważnych dla kraju rocznic.  

1. Zapoznanie uczniów

    z konstytucją, konwencją

    praw dziecka.

 

 

2. Zapoznanie uczniów ze

    statutem szkoły

    i regulaminami.

 

 

3. Zapoznanie z ceremoniałem szkolnym.

 

 

4. Zapoznanie uczniów

    z historią Polski, jej

    chlubnymi tradycjami.

 

 

5. Kształtowanie szacunku

    dla własnego państwa,

    narodu, najbliższego

    środowiska, szkoły i jej

    pracowników.

 

6. Sylwetki wielkich Polaków.

 

 

 

7. Zapoznania z życiem i działalnością patrona szkoły.

 

8. Uczestniczenie w wycieczkach związanych z patronem szkoły.

 

9. Zorganizowanie dnia Patrona Szkoły.

 

 

 

 

10. Zapoznanie uczniów

    z głównymi instytucjami

    demokratycznego państwa.

 

 

11. Podkreślenie miejsca i roli

    Polski w Europie.

 

 

 

12. Ukazywanie zasad

    funkcjonowania

    najważniejszych organizacji

    europejskich.

 

13. Wdrażanie do pilnego

     i systematycznego uczenia

     się języków obcych.

 

 

14. Wdrażanie do znajomości

      wybranych pieśni

      patriotycznych.

 

 

15. Prezentacja reprodukcji

      i filmów o tematyce

      patriotycznej.

 

 

16. Zapoznanie uczniów

      z utworami literackimi

      o tematyce historyczno –

      patriotycznej ( poezja,

      proza ).

Pogadanki,

 

 

 

 

j. w.

 

 

 

 

j. w.

 

 

 

Realizacja programu z historii

i języka polskiego

Pogadanki, filmy, zdjęcia

Nauka hymnu

 

Pogadanki,

Udział w akademiach

 

 

 

 

Filmy, programy multimedialne

Pogadanki, fotografie

 

 

Pogadanki, fotografie, filmy

 

 

Wycieczki

 

 

 

Konkurs plastyczny

Dzień Samorządności

 

 

 

 

Pogadanki, tablice graficzne

Materiały prasowe

 

 

 

Realizacja programów eduk.

z historii i j. polskiego

Plan pracy SKE

 

 

pogadanki, prezentacje

ilustracje, konkursy,

apele

 

 

pogadanki

realizacja programu edukacyjn.

z j. angielskiego

 

 

realizacja programu edukacyjn. z muzyki,

 

 

 

obrazy, zdjęcia, filmy

 

 

 

 

wybrane pozycje z literatury

zdjęcia, ilustracje

Nauczyciel historii

Wychowawcy

 

 

 

Nauczyciel historii

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Nauczyciel historii

Nauczyciele j. polskiego

Wychowawcy

 

 

j. w.

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawca klasy II

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciel plastyki i techniki

Opiekun SU

 

 

Nauczyciel historii

Wychowawcy

 

 

 

Nauczyciele j. polskiego

i historii

Opiekun SKE

 

 

Opiekun SKE

Wychowawcy

 

 

 

Nauczyciel j. angielskiego

Wychowawcy

 

 

 

Nauczyciel muzyki

 

 

 

 

Nauczyciele

Wychowawcy

 

 

 

Nauczyciele j. polskiego

I historii

Wychowawcy

 

Wg. rozkładu

materiału

 

 

 

W ciągu roku szk.

 

 

 

 

Październik  2016 r.

Październik  2017 r.

 

 

W ciągu roku szk.

 

 

 

 

W ciągu roku szk.

 

 

 

 

 

W ciągu roku szk.

 

 

 

Wrzesień

 

 

Jedna wycieczka

w ciągu trzech lat

 

 

Marzec

 

W ciągu roku szk.

 

 

 

W ciągu roku szk.

 

 

 

 

Wg rozkładów mat.

 

 

 

 

W ciągu roku szk.

 

 

 

 

Wg rozkładu mat.

W ciągu roku szk.

 

 

 

Wg rozkładu mat.

 

 

 

 

Wg kalendarza

rocznic i świąt

 

 

 

Wg rozkładu mat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  W  RODZINIE

 

 

Zadania szczegółowe

 

 

Działania wychowawcze szkoły

 

Forma realizacji

 

Odpowiedzialny

 

Termin

Integrowanie wychowawczych zadań

szkoły i rodziny.

 

 

 

 

 

Wzmacnianie prawidłowych relacji

dziecka z rodziną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego

i społecznego, w tym

koleżeństwa i przyjaźni.

1. Nawiązywanie bliższej

    współpracy rodziców ze

    szkołą.

 

 

2. Organizowanie lekcji

    otwartych.

 

3. Wdrażanie do poprawnego

    nazywania członków

    rodziny bliższej i dalszej.

 

4. Zapoznanie uczniów ze

    znaczeniem pojęcia:

    drzewo genealogiczne.

 

5. Kształtowanie postaw

    mających na celu

    niesienia pomocy

    członkom rodziny: pomoc

    rodzicom, dziadkom

    w pracach domowych.

   

 

6. Zapoznanie uczniów

    z prawami i obowiązkami

    członków rodziny oraz

    potrzebami  dziecka.

 

7. Kształtowanie nawyków

    właściwego spędzania

   wolnego czasu z rodziną

   oraz udział

   w uroczystościach

   rodzinnych.

 

 

8. Akcentowanie roli kolegi

    i przyjaciela oraz cech,

    jakie powinien posiadać.

 

 

9. Poznanie przez uczniów

    sposobów nawiązywania

    kontaktów z rówieśnikami.

 

10. Wdrażanie do pomocy

    w nauce słabszym

    kolegom oraz do

    stwarzanie życzliwej

    atmosfery w klasie. 

Spotkania z rodzicami,

Udział rodziców

w uroczystościach szkolnych,

klasowych i wycieczkach.

 

Pedagogizacja rodziców

Spotkania

 

Pogadanki,

Rozmowy

 

 

Realizacja programu nauczania historii

Pogadanki

 

Realizacja planów

wychowawców klas,

Granie ról społecznych,

 

 

 

 

 

Rozmowa nauczająca 

z elementami dyskusji

Pomoc uczniów w pracach

Domowych

 

Pogadanki,

Wykonywanie drobnych

Upominków

 

 

 

 

 

Rozmowy, pogadanki,

Granie ról społecznych

 

 

 

Pogadanki, drama

 

 

 

Pogadanki,

Zespoły pomocy koleżeńskiej,

Imieniny  i urodziny uczniów,

Wspólne wycieczki

Wychowawcy,

Dyrektor

 

 

 

Nauczyciele

Dyrektor

 

Wychowawcy,

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele historii

 

 

 

Wychowawcy,

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy,

Nauczyciele

 

 

 

Wychowawcy,

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy,

Nauczyciele

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy

Wg kalendarza

Uroczystości

Zgodnie z bieżącymi potrzebami

 

W ciągu roku szk.

 

 

W ciągu roku szk.

 

 

 

Wg rozkładów mat.

 

 

 

Wg planów

W ciągu roku szk.

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szk.

 

 

 

 

W ciągu roku szk.

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szk.

 

 

 

 

W ciągu roku szk.

 

 

 

W ciągu roku szk.

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl