WSO SP Pakoszówka

Jesteś tu: » Strona startowa » Dokumenty szkolne » WSO SP Pakoszówka

Szkoła Podstawowa w Pakoszówce
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Pakoszówce. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych.
Poniższe zasady oceniania dotyczą wszystkich nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Pakoszówce.

I. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

  § l. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej

§ 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych sródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2.   ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali przyjętej w szkole,
4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali , o której mowa w § 17,
6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

  § 3.      Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o trybie i warunkach uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. Wymagania te opracowywane są zgodnie z zapisem § 15, ust. 2. Zapisy przedmiotowego systemu oceniania nie mogą być sprzeczne z niniejszym dokumentem.

§ 4.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich  rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach, trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania i skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 5.  Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane
do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w szkole.

§ 6.   Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

§7.   Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Wymagania te w formie pisemnej nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły oraz informuje o nich rodziców ucznia.

§ 8.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków  wynikających ze specyfiki tych zajęć, uwzględniając w pierwszej kolejności wkład pracy, postęp w zdobywanych umiejętnościach oraz zaangażowanie i aktywność ucznia.

§9.     Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki
lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

§10.      W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji  przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".


§ 11. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się   w ostatnim tygodniu I semestru.

§ 12.  Na 2 tygodnie przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia (a za jego
pośrednictwem jego rodziców - prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawca o przewidywanej ocenie zachowania. O przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawcy informują rodziców  w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego, a w przypadku braku podpisówcrodziców (opiekunów) – listem poleconym.
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść do nauczyciela pisemną i rzeczowo umotywowana prośbę o możliwość uzyskania  końcoworocznej oceny wyższej niż przewidywana. 
w ciągu 2 dni roboczych od daty wystawienia przez nauczyciela proponowanej oceny.
Dla ucznia wnoszącego prośbę nauczyciel przygotowuje sprawdzian adekwatny do poziomu wymagań na daną ocenę. Sprawdzian jest przeprowadzany przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
Jeżeli uczeń na sprawdzianie otrzyma ocenę niższą niż proponowana, to ocena proponowana jest oceną ostateczną.

§ 13. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być  zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 14.    Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,
  a   ocenę zachowania - wychowawca klasy.

§ 15. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne ustala się w następujący sposób:
1. klasy I-III:
1)     Ocenianie bieżące polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia
w dzienniku lekcyjnym, zeszycie, ćwiczeniach zgodnie z oznaczeniami: wzorowo; znakomicie; dobrze; przeciętnie; słabo ( załącznik 1 ).
2)    Nauczyciele mogą posługiwać się stopniami szkolnymi tylko przy wpisach do dziennika.
3)    Ocenianie klasyfikacyjne roczne w klasach I-III polega na określeniu
dla każdego ucznia oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa opisowego wręczanego uczniowi na zakończenie roku szkolnego. Ocena opisowa ucznia przewidzianego do promowania do następnej klasy powinna zawierać sformułowanie: „ Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniam pozytywnie".
4)    Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla nie na podstawie odrębnych przepisów i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5)    Podczas zajęć religii nauczyciele oceniając uczniów stosują skalę stopniową zgodnie
z poniższym zapisem
2. klasy IV - VI:
1) Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
a) zakres wiadomości i umiejętności,
b) rozumienie materiału naukowego,
c) umiejętności stosowania wiedzy,
d) kultura przekazywania wiadomości.
2) Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:
a) odpytywanie ustne;
b) sprawdziany pisemne;
c) prace domowe;
d) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów;
e) estetyka zeszytu przedmiotowego;
f) ocena aktywności ucznia podczas zajęć;
g) działalność pozalekcyjna ucznia organizowana przez szkołę;
h) udział w konkursach akceptowanych lub organizowanych przez szkołę.
3) Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu.
4) Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku szkolnego szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych
i rocznych z jego przedmiotu zgodnych z ogólnymi kryteriami zawartymi
w punkcie 5. Kryteria są jednakowe dla wszystkich uczniów z danej klasy z wyjątkiem tych uczniów, względem których orzeczono obniżenie wymagań edukacyjnych. Kryteria te tworzą przedmiotowy system oceniania dla danego przedmiotu.
5) Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustała się wg poniższej skali stosując następujące ogólne kryteria oceniania:
 

Stopień Stopieńwyrażonysłownie Ogólne kryteria ustalania stopni
6 celujący(cel) Zakres i jakość wiadomości:Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania programowe; treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ
  Rozumienie materiału naukowego:Zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz
  Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych
  Kultura przekazywania wiadomości:Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi
5 bardzo dobry (bdb) Zakres i jakość wiadomości:Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego (koniec roku lub semestru); wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ
  Rozumienie materiału naukowego:Właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela
  Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela
  Kultura przekazywania wiadomości:Poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania
4 dobry (db) Zakres i jakość wiadomości:Opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane związkami logicznym
  Rozumienie materiału naukowego:Poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela
  Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela
  Kultura przekazywania wiadomości:Brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany
3 dostateczny (dst) Zakres i jakość wiadomości:Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi
  Rozumienie materiału naukowego:Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela
  Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:Stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela
  Kultura przekazywania wiadomości:Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi
2 dopuszczający (dop) Zakres i jakość wiadomości:Niepełna znajomość podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawion
  Rozumienie materiału naukowego:Brak rozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk
  Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:Brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela
  Kultura przekazywania wiadomości:Liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu
1 niedostateczny '(ndst) Zakres i jakość wiadomości:Rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami
  Rozumienie materiału naukowego:Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk
  Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy
  Kultura przekazywania wiadomości:Bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem literackim

6) Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów z wyłączeniem  stopni: celującego i niedostatecznego. Zasady stosowania plusów i minusów ustala nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania.
7) Ocenę śródroczną, roczną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych,  sprawdzianów pisemnych, prac domowych — obowiązkowych i nadobowiązkowych,
za wiedzę i umiejętności oraz za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
8) Przy ustalaniu oceny rocznej należy uwzględnić ocenę śródroczną.
9) Dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel opracowuje kryteria w przedmiotowym systemie oceniania.
10) Dla ucznia posiadającego orzeczenie poradni psychlogiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej (upośledzenie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym); nauczyciel stosuje kryteria opracowane w załączniku 2, opracowuje program i stosuje kryteria w nim zawarte. Dla ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym obowiązuje ocena opisowa.

§ 16. Ocenianie zachowania ucznia   polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły

 Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
3) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
4) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
5) dbałość o honor i tradycje szkoły,
6) dbałość o piękno mowy ojczystej,
7) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
8) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
9) okazywanie szacunku innym osobom.


  § 17.    Ocenę zachowania uczniów od klasy IV wzwyż ustala się według poniższej skali
     i z uwzględnieniem poniższych kryteriów:
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
- jest zawsze grzeczny, samorzutnie organizuje pomoc dla innych, jest pod każdym względem uczciwy, wykazuje się odwagą cywilną
- jest w szczególny sposób zaangażowany w realizację obowiązków szkolnych, w swoich działaniach wykracza poza wymagania stawiane przez nauczycieli, bierze czynny udział
w życiu szkoły
- regularnie uczęszcza na zajęcia, opuszcza zajęcia tylko w razie choroby, na bieżąco usprawiedliwia konieczne nieobecności
- wykazuje się własną inicjatywą w organizowaniu działań przynoszących pożytek jego klasie lub szkole
- jest zawsze chętny do współpracy w realizacji inicjatyw innych uczniów lub nauczycieli

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- jest  grzeczny,  organizuje pomoc dla innych, jest  uczciwy, wykazuje się odwagą cywilną
- jest  zaangażowany w realizację obowiązków szkolnych, chętnie wykonuje zadania  stawiane przez nauczycieli, jest aktywny, regularnie uczęszcza na zajęcia
- wykazuje się dużą aktywnością w organizowaniu działań przynoszących pożytek jego klasie lub szkole
- jest  chętny do współpracy w realizacji inicjatyw innych uczniów lub nauczycieli
- regularnie uczęszcza na zajęcia, opuszcza zajęcia ze względu na chorobę, na bieżąco usprawiedliwia konieczne nieobecności, posiada nie więcej niż 7 godzin nieusprawiedliwionych i jedno spóźnienie w semestrze
- ma tylko jeden wpis cząstkowy „ndp” w semestrze, nie może posiadać ani jednego wpisu „ng”

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- w rozmowie zawsze stosuje zwroty grzecznościowe, pomaga innym, jest odpowiedzialny za swoje czyny i słowa, szanuje to, że ktoś jest inny, potrafi panować nad swoimi emocjami, jest prawdomówny,
- w miarę swoich możliwości w sposób nienaganny wywiązuje się z zadań związanych  z nauką
z wszystkich zajęć edukacyjnych, zawsze starannie i solidnie wykonuje polecenia nauczyciela
- aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły
- regularnie uczęszcza na zajęcia, opuszcza zajęcia ze względu na chorobę, na bieżąco usprawiedliwia konieczne nieobecności, posiada nie więcej niż 13 godzin nieusprawiedliwionych i dwa spóźnienia w semestrze
- ma tylko trzy wpisy cząstkowe „ndp” lub „ng” w semestrze

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
- zachowuje się w sposób poprawny, choć zdarzają mu się drobne uchybienia, nie wynikające jednak ze złej woli
- zdarzają mu się drobne niedociągnięcia, nie wynikające jednak ze złej woli
- nie zawsze angażuje się w działania prowadzone na terenie klasy i szkoły, nie wykazuje własnej inicjatywy w tym zakresie
- regularnie uczęszcza na zajęcia na bieżąco usprawiedliwia konieczne nieobecności, posiada nie więcej niż 19 godzin nieusprawiedliwione oraz 3 spóźnienia w semestrze
- ma tylko cztery wpisy cząstkowych „ndp” lub „ng” w semestrze

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
- prezentuje niektóre z następujących zachowań: agresja słowna lub agresja fizyczna, notoryczne kłamanie, nadmierny tupet, bezczelność, brak szacunku dla innych ludzi, brak poszanowania dla cudzego i wspólnego mienia, złodziejstwo, używanie tytoniu, alkoholu lub narkotyków
- szczególną okolicznością obciążającą w przypadku występowania powyższych nieprawidłowości jest manifestowanie braku poczucia winy i skruchy
- regularnie nie wypełnia obowiązków uczniowskich, a w szczególności nagminnie nie odrabia lekcji, lekceważąco odnosi się do nauki i nauczycieli wagaruje i prezentuje inne zachowania nie będące w zgodzie z regulaminem szkolnym, świadomie lekceważy przyjęte na siebie zobowiązania
- opuszcza zajęcia edukacyjne, posiada nie więcej niż 25 godziny nieusprawiedliwione oraz
5 spóźnień
- świadomie podejmuje działania przynoszące szkodę innym, klasie lub szkole

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
- nagminnie przejawia: agresję słowną lub agresję fizyczną, notoryczne kłamanie, oszukuje, jest bezczelny, wykazuje brak szacunku dla innych ludzi, brak poszanowania dla cudzego
i wspólnego mienia, złodziejstwo, używa tytoniu, alkoholu lub narkotyków
- szczególną okolicznością obciążającą w przypadku występowania powyższych nieprawidłowości jest manifestowanie braku poczucia winy i skruchy
- regularnie nie wypełnia obowiązków uczniowskich,  nie odrabia lekcji, lekceważąco odnosi się do nauki i nauczycieli, wagaruje i prezentuje inne zachowania nie będące w zgodzie
z regulaminem szkolnym, świadomie lekceważy przyjęte na siebie zobowiązania
- bardzo często opuszcza zajęcia edukacyjne, posiada więcej niż 25 godzin nieusprawiedliwionych oraz więcej niż 5 spóźnień
- świadomie i z premedytacją podejmuje działania przynoszące szkodę innym, klasie lub szkole
Wpisów cząstkowych dokonuje nauczyciel kierując się powyższymi kryteriami.


§ 18. W klasach I-III roczna ocena zachowania jest oceną opisową i umieszczana jest na świadectwie opisowym.
§ 19.  Roczna ocenę zachowania, począwszy od klasy czwartej, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre poprawne, nieodpowiednie, naganne. Ocenę roczna ustala się wg kryteriów przewidzianych dla śródrocznej oceny zachowania.
§ 20. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,  z zastrzeżeniem ust. 3 i 4
3) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4) Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
§ 21. Śródroczną i roczną ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy, uwzględniając wymienione wcześniej kryteria. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca zobowiązany jest zasięgnąć opinii o uczniu od uczących go nauczycieli
i pracowników administracyjno — obsługowych szkoły, innych uczniów klasy, samego ucznia oraz dostępnych w szkole informacji od: rodziców, mieszkańców i instytucji wspomagających proces wychowania, z którymi współpracuje szkoła.
§ 22. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Rada pedagogiczna może nie zatwierdzić wyniku klasyfikacji. Dyrektor może zobowiązać wychowawcę do ponownego ustalenia oceny zachowania, jeżeli nie zachował trybu przewidzianego w niniejszym systemie oceniania.

§ 23.    Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu określa formy pomocy stwarzające uczniowi szansę uzupełnienia braków. O planowanych formach pomocy zainteresowany nauczyciel na piśmie informuje wychowawcę oraz dyrektora szkoły podczas posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. Wychowawca powiadamia o powyższym ucznia i jego rodziców z początkiem nowego semestru.


 
§ 24. Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych.

1. Za sprawdzian pisemny (klasówkę, pracę klasową) uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzany z całą klasą, w czasie nie krótszym niż jedna jednostka lekcyjna. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca roku szkolnego.

2. Jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianą na najdłużej 15 minut) z zakresu ostatnich 3 lekcji, stosowaną w sposób systematyczny i planowy
w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki - zakończoną wystawieniem oceny.

3. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi,
że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, w stosunku do których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu mogą powtórzyć pisanie sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego.

4. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni zajęć szkolnych. Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nauczyciel nie powinien przeprowadzać następnego sprawdzianu pisemnego. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:
a) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela;
b) rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci na terenie szkoły:
c) na życzenie rodziców, za pośrednictwem ucznia, nauczyciel wykonuje odpłatną kserokopię sprawdzianu i udostępnia ją rodzicom na stałe, odnotowując na oryginale pracy pisemnej fakt przekazania kopii.

5. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych w klasach I-III szkoły podstawowej:
1) Częstotliwość Sprawdzianów pisemnych w klasach I-III ustala nauczyciel, dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów.
2) Sprawdziany pisemne są zapowiadane w klasach I-III z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
3) Poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu błędów w kolorze czerwonym naniesieniu poprawnej formy.

6. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych w klasach w klasach od IV wzwyż:
1) Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
2) Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie. Nauczyciel - na wniosek ucznia - ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi przeprowadzić sprawdzian z przewidzianego sprawdzianem zakresu materiału lub sprawdzić przewidziane sprawdzianem umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie w/w sprawdzianu.
3) Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i powinna odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac. Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia.
4) Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia z tego sprawdzianu. Uczeń poprawia prace tylko raz i brana jest pod uwagę tylko ocena z pracy poprawionej. Nie można poprawiać sprawdzianów „na chybił trafił" i brać pod uwagę tylko oceny wyższej.
5) Sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia - jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzanie sprawdzianu wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już
w danym tygodniu 3 sprawdzianów. Nie dotyczy poprawy sprawdzianów.
6) Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, wymaganą
do otrzymania określonej oceny.
7) Na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego).

7. Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen:
a) celujący           - 96-100% maks. liczby punktów,
b) bardzo dobry   - 91 - 95% maks. liczby punktów,
c) dobry               -70- 90% maks. liczby punków,
d) dostateczny    - 50 - 69% maks. liczby punktów,
e) dopuszczający- 31 - 49% maks. liczby punktów,
f) niedostateczny- O - 30% maks. liczby punktów.
Sprawdzian może zawierać zadanie (polecenie) wykraczające poza podstawy programowe, oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia co najmniej 91% punktów przewidzianych w sprawdzianie.
§ 25. Nie odrabianie pracy domowej, notoryczny brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.
§ 26. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej
lub dostatecznej.
§ 27. Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, innowacji czy eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i rodziców zainteresowanych uczniów. Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania wyraża na piśmie dyrektor szkoły po otrzymaniu od nauczyciela szczegółowej, pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniania odrębnie dla każdej klasy.
§ 28. Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć (samoocena).
§ 29. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia z ocen bieżących.
§ 30. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru szkolnego. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne prace pisemne. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są na przedmiotach: technika, plastyka, informatyka i wychowanie fizyczne. Oceny za prace pisemne wpisywane są
do dziennika w kolorze czerwonym.
§ 31. Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej 3 ocen bieżących wystawionych podczas różnorodnych form kontroli poziomu wiedzy czy umiejętności.
§ 32. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia
na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w szkolnym planie nauczania.
§ 33. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Wniosek w tej sprawie składa uczeń lub jego rodzice(prawni opiekunowie) do Dyrektora Szkoły.
§ 34. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub
na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin klasyfikacyjny.
§ 35. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki poza szkołą
§ 36. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, zwany egzaminatorem,
w obecności innego nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu. Egzaminator przygotowuje zestaw egzaminacyjny przewidujący otrzymanie każdego stopnia zgodnie
z podanymi uczniom wymaganiami edukacyjnymi.
§ 37. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w poniższych terminach:
a) egzamin klasyfikacyjny za I półrocze przeprowadza się w terminie 2 miesięcy od daty posiedzenia klasyfikacyjnego;
b) egzamin klasyfikacyjny roczny przeprowadza się najpóźniej do dnia 20 sierpnia danego roku szkolnego.
§ 38. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
§ 39. O terminie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator informuje Dyrektora Szkoły. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się  protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego
3) zadania, ćwiczenia egzaminacyjne
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Ocena uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna i można ją poprawić tylko w wyniku egzaminu, o którym mowa w § 40 lub w wyniku egzaminu poprawkowego
w przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej.
§ 40. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Pisemnie umotywowane zastrzeżenia rodzice składają u dyrektora szkoły do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Dyrektor rozpatruje podanie w ciągu 14 dni, informuje rodziców (prawnych opiekunów) o terminie sprawdzianu.
        2. W przypadku stwierdzenia, że  roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych -      przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
       3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami  (prawnymi opiekunami). Sprawdzian odbywa się w ostatnim tygodniu ferii szkolnych.
       4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców.
      5. Nauczyciel, o który mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy   komisji  na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
      6.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem  § 41.1.
      7.   Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania ( pytania ) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
              Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
        8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą     informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
§ 41.1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem  §20 ust.3 i 4.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1)dyrektor szkoły -jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
5. Nauczyciel egzaminujący przygotowuje zestaw egzaminacyjny, przewidujący wymagania edukacyjne na każdy stopień. Zestaw ten jest dopuszczany do egzaminu przez przewodniczącego komisji.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół przechowuje się zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej lub w miejscu określonym przez dyrektora szkoły.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,
z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że nie jest to klasa kończąca II etap edukacyjny.
   
 
      10. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy   przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub   publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami ) ucznia.
     11. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 42. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii albo etyki uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3,
2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu,
2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3.  O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu
z rodzicami (prawnymi opiekunami)
§ 43. Motywacyjna funkcja systemu oceniania.
1.  Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń od klasy IV wzwyż, który
w wyniku klasyfikacji końcoworocznej osiągnął średnią ocen z zajęć obowiązkowych przedmiotów, dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii albo etyki 4,75 i powyżej
oraz wzorową lub bardzo dobrą oceną zachowania. Uczeń od klasy IV wzwyż kończący:

a) klasę z wyróżnieniem - może otrzymać nagrodę w formie rzeczowej;
b) szkołę z wyróżnieniem - może otrzymać nagrodę w formie rzeczowej, a jego rodzicom wręczany jest list gratulacyjny podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego;
c) nagrody otrzymują uczniowie w ramach posiadanych środków finansowych.

2.  Uczniom klas l-lll nagrody rzeczowe za wzorową naukę i zachowanie przyznaje wychowawca klasy, uwzględniając następujące kryteria:
a) wysokie wyniki nauczania,
b) 100% frekwencji - nagrody nie może otrzymać uczeń, który ma nieuzasadnione spóźnienia;
c) nagrody otrzymują uczniowie w ramach posiadanych środków finansowych,


 
§ 44. Dyrektor szkoły przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski z funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Uwagi zgłaszane do dyrektora Szkoły przez nauczycieli, uczniów i rodziców są podstawą do dokonywania analizy i ewentualnych zmian w niniejszym dokumencie.
§ 45. Zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania dokonywane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
§ 46.  Szkolny System Oceniania wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

Wewnątrzszkolny System Oceniania został zatwierdzony uchwalą Rady Pedagogicznej

 

...............................…………..

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl