Szkolny Program Profilaktyki

Jesteś tu: » Strona startowa » Dokumenty szkolne » Szkolny Program Profilaktyki

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PAKOSZÓWCE

 

 

 

 

- Program opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy wśród uczniów i rodziców w dniach:
3-12 września 2012r.

- Zaopiniowany na konferencji Rady Pedagogicznej w dniu: 12 września 2012r.

- Przedstawiony do akceptacji Samorządowi Uczniowskiemu: 27 września  2012r.

- Uchwalony przez Radę Rodziców w dniu: 28 września 2012r.

 

 

       I.            Wstęp

Program Profilaktyki przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Pakoszówce.

Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wzmacnianie czynników ochronnych przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka. Formy i sposoby działań zakresu profilaktyki dostosowane są do wieku uczniów. Program ten kierowany jest do każdego ucznia, zarówno zdolnego jak i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, potrzebującego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej. Program odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie szkolnej i środowisku. Zakładamy, że dzięki naszemu zaangażowaniu każdy z uczniów poradzi sobie w trudnej sytuacji i osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Program Profilaktyki uzupełnia działania szkoły objęte Szkolnym Programem Wychowawczym i tworzy
z nim spójną całość. Opracowany program sporządzony został w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego.

 

 

    II.            Program Profilaktyki oparty o podstawę prawną:

ü      Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. nr 78 poz.483 ze zm.)

ü      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.  (Dz. U. z 2009r. nr 4 poz.17)

ü      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. z 2006r. nr 26 poz.226)

ü      Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.  (Dz. U. z 2011r. nr 231 poz. 1375 ze zm.)

ü      Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  (Dz. U. z 2007r. nr 70 poz. 472 ze zm.)

ü      Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii. (Dz. U. z 2012r. poz. 124)

ü      Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych.  (Dz. U. z 1996r. nr 10 poz. 55 ze zm.)

ü      Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 3 listopada 1999r. przygotowany przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa.

 

 

 III.            Diagnoza problemów występujących w społeczności szkolnej

Diagnozę zachowań problemowych przeprowadzono na podstawie rozmów z nauczycielami, obserwacji oraz po analizie ankiet dla uczniów i dla rodziców. Przeprowadzona analiza wykazała, że największymi problemami w szkole są:

- agresja słowna wśród dzieci (przezywanie się, wyśmiewanie)

- niska kultura osobista uczniów (nieodpowiednie zachowanie uczniów w czasie przerw i na boisku szkolnym, stosowanie wulgaryzmów)

- niska frekwencja (częste pojedyncze nieobecności w tygodniu, co przekłada się na osiągane wyniki).

 

Analiza ankiet i bieżące potrzeby szkoły stały się podstawą doboru zadań szkolnego programu profilaktyki

 

 

Założenia szkolnego programu profilaktyki

Ø      aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń

Ø      rozwój aktywności uczniów poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i przygotowaniu imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, wyjść itp.

Ø      podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez udział w pracach zainicjowanych

Ø      przez samorząd uczniowski, współorganizowanie imprezogólnoszkolnych i charytatywnych

Ø      uczulanie na dostrzeganie potrzeb innych dzieci i dorosłych

Ø      włączanie w miarę możliwości rodziców do realizacji zadań wychowawczych

Ø      udział w konkursach, prezentowanie dorobku na forum szkoły i w środowisku lokalnym

Ø      stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów

Ø      dalsze diagnozowanie potrzeb uczniów i wspieranie ich indywidualnych dążeń

Ø      dalsze monitorowanie zachowania i przeciwdziałanie niekorzystnym zachowaniom.

 

 

Cele szczegółowe programu

Ø      Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią

- Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci  na drodze i w szkole.

- Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły oraz szczegółowymi kryteriami ocen zachowania.

- Bezpieczeństwo uczniów podczas przerw i imprez szkolnych.

- Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia podczas drogi do i ze szkoły.

- Systematyczne uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrożenie.

- Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia: pożar, porażenie prądem, zachowanie na szkolnym korytarzu, szatni, klasie szkolnej, sali gimnastycznej, boisku szkolnym.

- Uwzględnienie profilaktyki uzależnień: problem narkotyków, dopalaczy, palenie papierosów, picie alkoholu, zachowania agresywne.

 

Ø     Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole

- Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole.

- Uświadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić.

- Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności asertywnych.

- Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji.

- Kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych. Wzbudzanie empatii, tolerancji i zachowań prospołecznych.

- Pedagogizacja rodziców.

 

Ø     Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego

- Przedstawienie zasad i reguł współżycia w klasie i szkole.

- Edukacja prawna uczniów.

- Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych.

- Integrowanie społeczności klasowej i szkolnej.

 

Ø     Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia

            - Propagowanie zdrowego trybu życia.

- Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

- Uświadomienie konieczności zachowania higieny i właściwej postawy w pracy.

- Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.

 - Poszerzanie zainteresowań i wiedzy ucznia

 

Ø     Profilaktyka uzależnień

- Asertywność.

- Profilaktyka palenia papierosów.

- Profilaktyka picia alkoholu.

- Profilaktyka narkomanii, lekomanii, uzależnienia od komputera.

-Rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków.

-Wdrażanie wybranych programów profilaktycznych

 

Ø     Podejmowanie działań mających  na celu wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju

- Uświadomienie uczniowi jego mocnych stron i możliwości.

- Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

- Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.

- Zapobieganie nadmiernej absencji uczniów

- Pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń.

- Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i ujawniania swoich uczuć i emocji.

 

Ø     Wdrażanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach

- Poszerzenie wiedzy dotyczącej sytuacji trudnych.

- Wdrażanie metod asertywnych.

- Umiejętne szukanie pomocy.

 

Zadania profilaktyczne nauczycieli szkoły podstawowej.

Ø      zwracanie- podczas dyżurów- szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: ubikacje, schody, itp.,

Ø      informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły,

Ø      obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania alkoholu czy niszczenia mienia.

Ø      wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji,

Ø      dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych.

Ø      diagnozowanie i uwzględnianie  występowania różnic w dojrzałości dzieci na każdym poziomie nauki a w szczególności rozpoczynających edukację szkolną

Ø      pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły,

Ø      podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów- godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, wycieczka, itp.),

Ø      współpraca z rodziną- inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, np. wywiadówki profilaktyczne,

Ø      organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce,

Ø      kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia,

Ø      systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,

Ø      pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.

 

Zadania profilaktyczne zespołu do spraw profilaktyki i wychowania

Ø      wdrażanie i koordynacja  KIPU,  PDW, IPET

Ø      pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

Ø      wprowadzanie zewnętrznych programów profilaktycznych

Ø      organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa, lekarza,

Ø      pedagogizacja rodziców,

 

Zadania profilaktyczne rodziców

Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono następujące zadaniaprofilaktyczne dla rodziców :

Ø      każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny.

Ø      rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby  z Dyrektorem Szkoły w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom.

Ø      rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych.

Ø      rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

 

Formy realizacji programu profilaktycznego

Ø    W realizacji programu łączącego wychowanie, nauczanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów wykorzystuje się:

     a) przedmioty nauczania,

     b) godziny do dyspozycji wychowawcy klasy,

     c) ścieżki edukacyjne – „edukacja prozdrowotna”, „edukacja czytelnicza i medialna”, „edukacja ekologiczna” realizowane przez nauczycieliposzczególnych przedmiotów,

     d) zajęcia sportowe,

     e) zajęcia pozalekcyjne,

     f) uroczystości klasowe, szkolne,

     g) imprezy szkolne i lokalne,

Ø    Metody np.: ankiety, rozmowy, obserwacje, wykorzystane w ewaluacji wynikać będą z charakteru działań, warunków i okoliczności, w których te działania są realizowane.

 

 

Procedury:

 

Ø        Procedura postępowania wprzypadku dłuższej, nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia:

1.         Wezwanie do szkoły rodziców.

2.         Przeprowadzenie rozmowy nt. spełniania obowiązku szkolnego.

3.         Wizyty domowe.

4.         Wysłanie dwóch kolejnych upomnień.

5.         Powiadomienie policji o nie realizowaniu obowiązku szkolnego.

6.         Zgłoszenie sprawy do sądu d/s nieletnich.

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę lub umieszcza informację w dzienniku lekcyjnym.

 

Ø        Procedura postępowania wprzypadku częstych nieobecności usprawiedliwianych przez rodziców (pojedyncze dni)

1.         Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami na temat negatywnych skutków takiego postępowania:

a)        braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności

b)        brak systematyczności, obowiązkowości i odpowiedzialności

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę lub umieszcza informację w dzienniku lekcyjnym.

 

Ø        Procedura postępowania wprzypadku problemów wychowawczych (w tym stwierdzenie palenia tytoniu lub picia alkoholu):

1.         Rozmowa wychowawcy klasy z uczniem.

2.         Rozmowa z rodzicami ucznia.

3.         Rozmowa dyrektora szkoły z uczniem.

4.         Udzielenie upomnienia na forum klasy.

5.         Udzielenie nagany na apelu.

6.         Informacja na policję o zagrożeniu demoralizacją.

7.         Przeniesienie do innej klasy (o ile jest więcej oddziałów).

8.         Przeniesienie do innej szkoły.

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę lub umieszcza informacje w dzienniku lekcyjnym.

 

Ø        Procedura postępowania wprzypadku pojawienia się w szkole problemu narkotyków:

1.         Znalezienie narkotyku w szkole (np. pod ławką, na korytarzu, w szatni  itp.):

a)        poinformować o zdarzeniu dyrekcję szkoły

b)        wezwać policję, która odbierze i zabezpieczy narkotyk

2.         Domniemanie o posiadaniu narkotyku przez ucznia:

a)        powiadomić wychowawcę, dyrektora

b)        odizolować ucznia

c)        powiadomić rodziców, wezwać ich do szkoły

d)        zaproponować opróżnienie tornistra

e)        zabezpieczyć dowody przy świadkach

f)         wezwać policję w celu zabezpieczenia narkotyku. Nauczyciel nie ma prawa przeszukać teczki ucznia ani jego rzeczy osobistych.

g)        wysłuchanie nieletniego przy rodzicach.

3.         Dostrzeżenie u ucznia objawów odurzenia (zmiany nastroju, zachowanie nieadekwatne do sytuacji, zaburzenia koordynacji ruchowej, niepokój psychoruchowy, przysypianie na lekcji, powolne, bełkotliwe wypowiedzi lub  słowotok, przekrwione lub szkliste oczy, zwężone lub bardzo rozszerzone źrenice, nie reagujące na światło, opadające powieki):

a)        zapewnić opiekę pielęgniarki lub lekarza

b)        zawiadomić rodziców i dyrekcję szkoły.

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

 

Uwagi:

-            Postępować dyskretnie, ale stanowczo w określeniu przyczyny i rozwiązaniu problemu na linii szkoła – specjalista – rodzina.

-            W każdym przypadku dyrekcja przekazuje informacje radzie pedagogicznej, która analizuje problem i wyciąga wnioski, co do dalszego postępowania.

 


 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

 

L.p.

Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne
 i współpracujące

1.

Pedagogizacja rodziców - zagadnienia dotyczące uzależnień, potrzeb okresu dojrzewania, przemocy i agresji, wychowawczej funkcji rodziny.

Tablice informacyjne dla rodziców

 

Pogadanki, prelekcje, indywidualne rozmowy, spotkania z gośćmi.

Na bieżąco,

w zależności

od potrzeb

Wychowawcy, pielęgniarka, zaproszeni goście (policjant, psycholog, terapeuci)

 

2.

Podnoszenie kultury osobistej, eliminowanie wulgaryzmów i zwrotów obraźliwych

Pogadanki z uczniami i rodzicami.

Organizacja zajęć warsztatowych dotyczących „savoir-vivru”.

 

Konsekwentne stosowanie kar i nagród zawartych w statucie szkoły, wpisy do zeszytów korespondencji.

 

Kontakty z rodzicami – uświadamianie rodzicom niewłaściwych zachowań dzieci (pedagogizacja podczas zebrań klasowych).

 

Zajęcia poświęcone budowaniu pozytywnych relacji koleżeńskich w klasie, grupie, środowisku

Na bieżąco

 

 

Na bieżąco

 

 

w zależności

od potrzeb,

 

Na bieżąco

Wychowawcy, nauczyciele, specjaliści, pracownicy szkoły

3

 Integracja klasowa i szkolna.

Diagnozowanie zespołów klasowych. Propozycje pracy profilaktycznej z uczniami oraz strategii prowadzących do poprawienia dyscypliny w szkole.

Uroczystości szkolnei imprezy klasowe z udziałem rodziców.

 

Zajęcia integracyjne w klasach I - VI prowadzone przez wychowawców.

Przynajmniej raz
w semestrze

 

Wg kalendarza

imprez

Przynajmniej raz w semestrze

Wychowawcy, wyznaczeni nauczyciele, rodzice

4.

Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo w życiu codziennym.

Udzielanie pierwszej pomocy.

Zajęcia według planu wychowawcy.

Zapoznawanie uczniów klas I – VI z podstawowymi zasadami i przepisami ruchu drogowego.

Pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z wszelkich urządzeń

Spotkania z przedstawicielami policji w klasach I – VI.

Spotkania z ratownikami medycznymi- przekazywanie podstawowych wiadomości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Na bieżąco

 

 

 

Po ustaleniu

Po ustaleniu

 

Wychowawcy, nauczyciele, nauczyciele techniki, informatyki, wychowania fizycznego, rodzice, zaproszeni goście

(policjant, strażak, lekarz, pielęgniarka)

 

5.

Likwidowanie deficytów rozwojowych w szczególności u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne

Zajęcia wyrównawcze

Pomoc w odrabianiu lekcji

Cały rok

 

 

Wychowawcy, rodzice, specjaliści,

6.

Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci 6 i 7- letnich

 

 

Diagnoza potrzeb

Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne

Zajęcia wyrównawcze

Pomoc w odrabianiu lekcji

Zajęcia socjalizacyjne

Cały rok

Wychowawcy, pedagodzy, specjaliści

7.

Motywowanie uczniów dowłaściwego zachowaniapoprzez przestrzeganie

systemu nagród i kar.

Stosowanie na co dzień wewnątrzszkolnego systemu nagród i kar oraz klasowych reguł i ustaleń.

Cały rok

Dyrekcja, wychowawcy,

nauczyciele, rodzice

8.

Przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej,przemocy psychicznej,

wymuszeniom i kradzieżom.

 

 

Zajęcia dotyczące przeciwdziałania agresji realizowane w każdej klasie.

 

Stały nadzór i kontrola nad uczniami w każdej sytuacji szkolnej; reagowanie na każdy przejaw agresji słownej, fizycznej, psychicznej. Sprawowanie dyżurów przez nauczycieli na przerwach międzylekcyjnych

Szczegółowa analiza każdego indywidualnego przypadku złego zachowania.

 

Spotkania uczniów i rodziców z Policją na temat przestępczości nieletnich i ich prawnych konsekwencji.

 

Wspieranie ucznia w sytuacjach

trudnych poprzez porady indywidualne, opiekę psychopedagogiczną, indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą.

 

Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie psychoprofilaktyki – uczestniczenie w warsztatach, szkoleniach, czytanie literatury specjalistycznej

Na bieżąco,

w zależności od potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele,

rodzice, zaproszeni goście  - Policja

9.

Zapobieganie kontaktom

z alkoholem, papierosami,

narkotykami, lekami.

Zajęcia, pogadanki, prelekcje dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w każdej klasie przez wychowawcę w ramach godzin  wychowawczych.

Przedstawienia teatralne dotyczące uzależnień.

Spotkania uczniów kl. IV -VI z zaproszonymi gośćmi nt. skutków

uzależnień.

Spotkanie rodziców z zaproszonym gościem dot. narkotyków.

Udział w ogólnopolskich i regionalnych działaniach profilaktycznych.

Cały rok

 

 

 

 

 

W zależności od potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele,

pielęgniarka, rodzice, zaproszeni goście

 

10.

Promowanie zdrowego stylu życia.

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, konkursów, zawodów sportowych, kół zainteresowań.

 

Udział w ogólnopolskich programach promujących zdrowe odżywianie i aktywność sportową.

Pogadanki pielęgniarki szkolnej.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele,

pielęgniarka, rodzice,

nauczyciel wychowania fizycznego,

11.

Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie oraz brutalnymi  programami i grami komputerowymi.

Zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy w Internecie,uzależnieniom od komputera, świadomego korzystania z komputera:

klasy IV – VI, udział w programach ogólnopolskich dotyczących cyberprzemocy.

Cały rok

 

 

 

Rodzice, nauczyciel informatyki, zaproszeni goście, wychowawcy,

 

12.

Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji materialnej i zaniedbanych środowiskowo.

Rozmowy indywidualne wychowawców z uczniami, rodzicami –

bezpłatne obiady, paczki okolicznościowe, podręczniki szkolne, stypendia socjalne, zasiłki, wyprawka szkolna.

Współpraca z RR

Organizowanie dożywiania dzieci na terenie szkoły.

Na bieżąco,

w zależności

od potrzeb

Dyrekcja, Zespól Wychowawczy,

wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele, rodzice

 

 

Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki

 

Program profilaktyki realizowany jest przy współpracy z organizacjami i instytucjami wspomagającymi dzieci i rodzinę.

Ø      Szczegółowa strategię działań profilaktycznych zawiera „Harmonogram działań profilaktycznych”.

Ø      Ocena planowanych przedsięwzięć profilaktycznych dokonana będzie raz do roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Ø      Program profilaktyki poddany będzie monitorowaniu i ewaluacji wraz z programem  wychowawczym szkoły w zależności od zaistniałych potrzeb.

Ø      Wyniki będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach.

 

 

Uchwałą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z dnia 28 września 2012r.

Zatwierdzono Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Pakoszówce.

 

 

Dyrektor szkoły mgr Małgorzata Wileczek

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl