Plan pracy wychowawczej dla klas I -VI na lata 2013 - 2016

Jesteś tu: » Strona startowa » Dokumenty szkolne » Plan pracy wychowawczej dla klas I -VI na lata 2013 - 2016

 

 

PLAN  PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA  KLAS  I – VI
NA LATA 2013 - 2016

 

Cele

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialny

Termin

 

Mój dom, moja rodzina

 

 • Kształtowanie  właściwego  stosunku  do  dziadków, rodziców, rodzeństwa  i  innych  członków  rodziny.

 

 

 

 

 

 • Dostrzeganie  i  rozwijanie  kulturowych  wartości   rodzinnych  w  powiązaniu  z  kulturą  wspólnoty  lokalnej.

 

 • Kształtowanie umiejętności pielęgnowania                 i kultywowania tradycji rodzinnych.
 • Miejsce  ucznia  w  rodzinie, prawa  i  obowiązki.
 • Podtrzymywanie  tradycji  rodzinnych.

 

 • Imprezy, uroczystości okolicznościowe z udziałem członków rodzin uczniów.
 • Nauczyciele, wychowawcy klas

 

 

 

 

 • Nauczyciele, wychowawcy klas

 

 • Cały rok

 

 

 

 

 

 • Cały rok

 

 • Umacnianie  naturalnych  więzi  uczuciowych  w  rodzinie.

 

 • Uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi            i relacji w rodzinie, grupie społecznej i okazywanie szacunku ludziom starszym.
  • Organizacja imprez:

-    Dzień  Babci,

-    Dzień  Dziadka,

-    Dzień Matki,

 • Pogadanki, akcje charytatywne, zajęcia warsztatowe.
  •  Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy klas

 

 

 • Wg terminu świąt

 

 

 

 

 

 • Budzenie tożsamości z miejscem zamieszkania
 • Pakoszówka dawniej i dziś, najstarsze ślady historii
 • Rozmowy, pogadanki, dyskusje
 • Nauczyciel historii, wychowawcy klas
 • Wg rozkładu materiału
 •  Budzenie  zainteresowania  pracą  ludzi. Kształtowanie  przekonania, każda  praca  jest  godna  szacunku
 • Zawody  naszych  rodziców.

 

 •  Przedstawienie za pomocą ciekawych form plastycznych pracy jaką wykonują rodzice
 •  Nauczyciele plastyki, wychowawcy klas
 •  Wg rozkładu materiału
 •  Dostrzega  piękno  tradycji  świątecznych.

 

 

 

 •  Tradycje  Bożonarodzeniowe  i  Wielkanocne.
 •  Wykonanie  kartek  świątecznych, stroików  i  szopek  Bożonarodzeniowych  i  Wielkanocnych.
 •  Nauczyciele plastyki, techniki i informatyki
 •  Wg rozkładu materiału

 

Moja szkoła, moja klasa

 

 •  Organizacja zespołu klasowego.
 •  Integracja zespołu klasowego.
 •  Gry i zabawy integracyjne.
 • Wycieczki integracyjne.
 •  Wychowawca klasy
 •  Wrzesień
 •  Troska o estetykę klasy i szkoły
 •  Klasa  szkoła  jako  miejsce  nauki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Poznawanie  i  kontynuowanie  tradycji  szkoły

 

 •  Urządzenie  sali  lekcyjnej.
 • Pogadanka  na  temat  przeznaczenia  i  bezpiecznego  użytkowania  urządzeń   znajdujących  się w sali lekcyjnej oraz  na  terenie  szkoły.

 

 • Patron  naszej  szkoły – przybliżenie  postaci Ignacego Łukasiewicza.
 •  Nauczyciele i wychowawcy klasy

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  Nauczyciele i wychowawcy klasy
 •  Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Październik
 • Poznanie życiorysu, działalności naukowej i społecznej patrona szkoły
 • Sylwetki wielkich Polaków

 

 • Zapoznanie z życiem i działalnością patrona szkoły
 • Uczestniczenie w wycieczkach związanych z patronem szkoły
 • Filmy, programy multimedialne, pogadanki, fotografie

 

 • J.w.

 

 

 • Wycieczki
 • Nauczyciele

 

 

 

 • Wychowawcy klas

 

 

 • Wychowawca klasy III
 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 • Wrzesień

 

 

 • Jedna wycieczka w ciągu trzech lat
 •  Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje
 •  Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, regionalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Uczenie umiejętności wyznaczania celów krótkoterminowych i długoterminowych oraz planowania czasu.
 •  Angażowanie w życie szkoły oraz pomoc przy organizacji imprez szkolnych i klasowych.
 • Imprezy  szkolne i klasowe:

-   Rozpoczęcie  roku  szkolnego,

-   Dzień  Chłopca,

-   Dzień  Edukacji  Narodowej,

-   Ślubowanie klas pierwszych

-   Andrzejki,

-   Mikołajki,

-   Jasełka

-   Zabawa  choinkowa,

-   Dzień Babci i Dziadka,

-   Pierwszy  Dzień  Wiosny,

-   Dzień Ziemi,

-   Dzień Sportu Szkolnego,

-   Dzień Matki, Dzień Ojca,

-   Spotkania społeczności szkolnej organizowane doraźnie w miarę potrzeb,

-   Zakończenie roku szkolnego.

 

 • Sporządzanie planu dnia, ustalanie sposobów realizacji poszczególnych zadań, „linia czasu” – wizualne przedstawienie zamierzeń i umiejscowienie ich w czasie.
 • Nauczyciele, wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Nauczyciele, wychowawcy klas
 • Wg kalendarza uroczystości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  Wg rozkładu materiału
 •  Budowanie atmosfery współpracy i koleżeństwa.

 

 • Umiejętność nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi.

 

 • Kształtowanie postaw społecznych i doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

 

 • Dostarczenie wiedzy dotyczącej budowania wizerunku człowieka godnego zaufania.
 • Dostarczenie wiedzy na temat emocji oraz typów zachowań i wpływ ich na stosunki międzyludzkie.
 • Rozmowy nauczyciela z uczniem, praca typu organizacyjnego, zajęcia dodatkowe.

 

 

 • Organizacja wycieczek, gry i zabawy integracyjne, uroczystości klasowe i szkolne.

 

 

 • Prace grupowe, dyskusje, burza mózgów, prace plastyczne, zajęcia warsztatowe, drama
 • Nauczyciele, wychowawcy klas

 

 

 

 

 • Nauczyciele, wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 • Nauczyciele, wychowawcy klas
 • Cały rok

 

 

 

 

 

 • Cały rok

 

 

 

 

 

 

 • Cały rok
 • Doskonalenie umiejętności współżycia w społeczności klasowej i szkolnej.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia, Konstytucją, Konwencją Praw Dziecka, Statutem Szkoły, Regulaminami i Ceremoniałem Szkolnym.

 

 • Tworzenie zasad i reguł życia klasowego                    i szkolnego.

 

 • Ustalenie praw i obowiązków panujących w klasie
 • Zajęcia na temat praw i obowiązków ucznia, organizacja dyżurów klasowych, wybory do samorządu klasowego.

 

 

 

 

 

 • Opracowanie regulaminu klasowego.

 

 

 • Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.
 • Nauczyciele, wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wychowawca klasy

 

 

 

 • Wychowawca klasy
 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 • W ciągu roku szkolnego
 • Rozwijanie samorządności uczniów.
 • Udział uczniów w życiu społeczności szkolnej.

 

 

 

 • Rozwijanie samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania
 • Spotkania  społeczności  klasowej  i  szkolnej
 • Wykonywanie  gazetek  klasowych  i  szkolnych.

 

 • Wybory do samorządu szkolnego, samorząd klasowy.
 • Wychowawcy klas

 

 

 

 

 • Opiekun SU, wychowawcy klas
 • Wg rozkładu materiału

 

 

 

 

 • Wrzesień

 

Ja i inni

 

 • Postrzeganie siebie i porozumiewania z rówieśnikami.
 • Kształtowanie umiejętności samooceny. Określanie mocnych i słabych stron charakteru.
 • Kształtowanie poszanowania zdania innych.

 

 • Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka.

 

 

 

 • Nauka odpowiedniego zachowania w środkach komunikacji publicznej i instytucjach użyteczności publicznej.
 • Autoprezentacja prac, samoocena w czasie zajęć.

 

 

 

 

 

 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych, praca w grupach, wspólne rozwiązywanie konfliktów, pogadanki.

 

 • Wycieczki tematyczne do miejsc użyteczności publicznej.
 • Dyrektor, nauczyciele i wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 • Nauczyciele i wychowawcy klas

 

 

 

 

 • Nauczyciele i wychowawcy klas

 

 • Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 • Cały rok

 

 

 

 

 

 • Wg rozkładu materiału

 

 

 • Kształtowanie postawy tolerancji  i akceptacji dla innych, integracji uczniów w oparciu o dialog           i współdziałanie
·   Wpajanie zasad komunikacji.

 

 

 

 

 • Rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie
 • Kształtowanie umiejętności określania własnych potrzeb i respektowania potrzeb innych ludzi.

 

 • Kształtowanie poczucia tolerancji dla osób o innych poglądach, innej religii, niepełnosprawnych, innej rasy.

 

 • Uświadomienia miejsca w życiu: miłości, przyjaźni, szacunku, tolerancji.

 

 

 

 • Dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia.
 • Zapoznanie z pojęciami: tolerancja, prawo, obowiązek, norma, godność, nietykalność.
 • Praca grupowa, udział w przedstawieniach                 i inscenizacjach, zajęcia dotyczące komunikacji, filmy.

 

 • Filmy edukacyjne, gry i zabawy tematyczne, pogadanki, dyskusje.

 

 

 

 

 

 

 • Praca grupowa, udział w przedstawieniach                 i inscenizacjach, zajęcia dotyczące komunikacji, filmy.

 

 

 • Gazetki tematyczne, pogadanki, drama, literatura filmy edukacyjne, zajęcia na temat praw dziecka, ucznia.

 

 • Pogadanki, rozmowy, dyskusje.
 • Nauczyciele i wychowawcy klas

 

 

 

 

 • Nauczyciele i wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 • Nauczyciele i wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 • Nauczyciele i wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 • Nauczyciele i wychowawcy klas
 • Wg rozkładu materiału

 

 

 

 

 

 • Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Cały rok

 

 

 

 

 

 

 • Wg rozkładu materiału

 

 

 

 

 

 

 • Cały rok

 

 • Wyrabianie  właściwego  stosunku  do  osób  niepełnosprawnych.
 • Różni  ludzie  w  moim  otoczeniu.
 • Udział  uczniów  w  konkursie  plastycznym  „Pomagam”
 • Nauczyciele plastyki
 • Wg rozkładu materiału
 • Gotowość do niesienia pomocy innym
 • Uwrażliwienie na potrzeby innych.

 

 

 

 

·   Zachęcanie do niesienia pomocy innym.
 • Wyznaczanie liderów pomagających uczniom słabszym, pogadanki, zajęcia kształtujące empatię.

 

 • Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących, domów pomocy społecznej.
 • Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 • Nauczyciele i wychowawcy klas
 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 • Cały rok

 

Nauka i ja

 

 • Rozwijanie samodzielności          w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności.
·   Wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości.

 

 

 

 • Nauczenie samodzielnego korzystania z biblioteki.

 

 • Nauka korzystania ze słowników, encyklopedii          i pomocy szkolnych.

 

 • Pogłębianie umiejętności samodzielnego korzystania z biblioteki, pomocy dydaktycznych, Internetu (jako źródła wiedzy).

 

 • Nauka bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

 • Utrwalenie umiejętności obsługi sprzętu multimedialnego.
 • Uczenie posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.
 • Samokształcenie i docieranie do informacji.

 

 • Kształtowanie doskonalenia technik uczenia się         i przyswajania wiedzy. Trening umiejętności codziennych.
 • Uczestnictwo w konkursach, nagradzanie uczniów wykazujących się obowiązkowością i systematyczną pracą.

 

 • Zajęcia w bibliotece szkolnej i publicznej.

 

 

 • Zajęcia  z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych.

 

 • Prace grupowe, prezentacje, referaty, streszczenia.

 

 

 

 

 • Zajęcia w pracowni komputerowej.

 

 • Prace grupowe, prezentacje, referaty, streszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Scenki symulujące codzienne sytuacje domowe.
 • Wychowawcy klas, ,

 

 

 

 

 

 • Bibliotekarz

 

 

 

 • Nauczyciele, wychowawcy klas

 

 

 • Bibliotekarz, wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 • Nauczyciel informatyki

 

 

 • Nauczyciel informatyki, wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Nauczyciele i wychowawcy klas

 

 

 

 

 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 • Cały rok

 

 

 

 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 • Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • W ciągu roku szkolnego

 

 • Wspieranie uczniów zdolnych       w rozwijaniu ich umiejętności
 • Praca  z  uczniem  uzdolnionym  poprzez  dobór  odpowiednich metod i form rozwijających zainteresowania uczniów.

 

 • Rozwijanie umiejętności i zainteresowań.

 

 

 

 • Motywowanie do nauki
 • Indywidualne konsultacje z nauczycielami.
 • Zajęcia dodatkowe

 

 

 

 

 • Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

 

 

 • Nagrody książkowe, wyróżnienia, pochwała wychowawcy, pochwała dyrektora, dyplomy wzorowego ucznia

 

 • Nauczyciele i wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 • Nauczyciele i wychowawcy

 

 

 

 • Nauczyciele i wychowawcy

 

 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 • Koniec roku szkolnego
 • Pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce.
 • Wyrównywanie deficytów w nauce.

 

 

 

 • Organizowanie bezinteresownej pomocy koleżeńskiej w nauce.
 • Otoczenie indywidualną opieką uczniów z problemami w nauce.

 

 • Kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 • Zajęcia wyrównawcze, rewalidacja indywidualne, zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów

 

 • Wychowawcy

 

 

 

 

 • Nauczyciele
 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 • Cały rok
 • Uwrażliwienie  dzieci  na  bezpieczeństwo  podczas  zabaw.
 • Bezpieczeństwo  podczas  zabaw  letnich                   i  zimowych
 • Rozmowa  z  dziećmi  na  temat  bezpiecznych  zabaw  na  terenie  szkoły  i  poza  nią. 

 

 • Nauczyciele i wychowawcy klas
 • W ciągu roku szkolnego

 

Świat jest piękny, bogaty i różnorodny

 

 • Życie w najbliższym środowisku.
 • Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.
 • Wycieczki, gazetki tematyczne, spotkania                 z ciekawymi ludźmi
 • Nauczyciele przyrody, wychowawcy klas, dyrektor szkoły
 • W ciągu roku szkolnego
  • Wyrabianie  u  uczniów  wrażliwości  na  piękno  naszej  ojczyzny
 • Wdrażanie do dbałości o estetykę i czystość otoczenia.

 

 

 

 

 

 • Poznajemy  świat – pocztówka  z  wakacji.

 

 

 

 • Krajobraz i przyroda  naszego  regionu.
 • Wspieranie akcji ekologicznych „Sprzątanie Świata”, „Dnia Ziemi”.
 • Konkursy o tematyce ekologicznej, inscenizacje, pogadanki.

 

 • Zaprezentowanie  pocztówek  z  najciekawszych  zakątków  Polski

 

 • Wycieczki  autokarowe.
 • Nauczyciele, wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 • Nauczyciele języka polskiego, przyrody

 

 

 

 • Nauczyciele i wychowawcy
 • Wg rozkładu materiału

 

 

 

 

 

 

 

 • Wg rozkładu

 

 

 

 

 • W ciągu roku szkolnego
 • Kształtowanie osobowości zdolnej do krytycznego myślenia.
 • Dostarczanie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska.

 

 • Kształtowanie wrażliwości na zagrożenia środowiska i los istot żywych.
 • Pogadanki, wystawy, gazetki, konkursy o tematyce ekologicznej.

 

 

 • Udział w akcjach społecznych na rzecz środowiska, zwierząt.
 • Nauczyciel przyrody, wychowawcy klas

 

 

 

 • Wychowawcy klas

 

 

 • Wg rozkładu materiału

 

 

 

 

 • Wg rozkładu materiału

 

 

Jestem odbiorcą i twórcą kultury

 

 • Rozwijanie  zainteresowań  filmem, sztuką  teatralną.
 • Udział  uczniów  w  konkursach  plastycznych, recytatorskich  oraz  szkolnych  przedstawieniach  teatralnych.
 • Uczestniczenie  w  konkursach  plastycznych, recytatorskich  oraz  szkolnych  przedstawieniach  teatralnych.
 • Nauczyciele, wychowawcy klas
 • Wg rozkładu materiału
 • Wyrabianie  nawyku  uczestniczenia  w  konkursach  artystycznych  i innych organizowanych w  szkole i   poza  nią.
 • Uczestnictwo  w  życiu  kulturalnym  poprzez  kontakt  ze  sztuką  i  filmem.

 

 • Aktywizacja  uczniów  przez  prezentację  osiągnięć: Galeria  prac
 • Organizowanie  wyjść  do  kina  i  teatru.
 • Wspólne  przygotowanie  dekoracji  i  scenografii  na  różnego  rodzaju  imprezy  szkolne.
 • Nauczyciel plastyki, wychowawcy klas
 • W ciągu roku szkolnego

 

Zaczynam od książki

 

 • Rozwijanie  zainteresowań  czytelniczych.
 • Najlepiej czytająca klasa

 

 

 

 

 

 

 • Wystawa ilustracji wykonanych przez uczniów do ulubionych książek, baśni, bajek i legend
 • Lekcje  biblioteczne.
 • Konkursy pięknego czytania.
 • Testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem

 

 • Zorganizowanie wystawy prac plastycznych do ulubionych książek, bajek, baśni i legend
 • Bibliotekarz, wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 • Nauczyciel plastyki

 

 

 

 

 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 • W ciągu roku szkolnego

 

 • Z komputerem za pan brat. Wyrabianie  nawyku  korzystania  z  różnych  źródeł  informacji.
 • Nauka bezpiecznego korzystania z komputera, programów multimedialnych i Internetu.
 • Zajęcia w pracowni komputerowej.
 • Korzystanie  z  encyklopedii  i  programów  multimedialnych, wykorzystanie  ich  na  zajęciach.
 • Nauczyciel informatyki
 • W ciągu roku szkolnego
 • Kształtowanie osobowości zdolnej do krytycznego myślenia.
 • Poznanie zasad funkcjonowania mediów                    i rozróżniania fikcji i rzeczywistości w informacjach przekazywanych przez media.

 

 • Kształtowanie umiejętności formułowania                 i wypowiadania niezależnych opinii.
 • Dyskusje, burze mózgów, wystąpienia na forum klasy, autoprezentacja.

 

 

 

 

 • Zajęcia na temat wpływu mediów na życie człowieka, wypowiedzi na forum klasy, dyskusje recenzje.
 • Nauczyciele i wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 • Nauczyciele i wychowawcy klas
 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 • W ciągu roku szkolnego

 

Żyję bezpiecznie i zdrowo

 

 • Kształtowanie  właściwych  nawyków  zdrowotnych.

 

 • Zapewnienie  opieki  służb  medycznych  nad  rozwojem  fizycznym  dziecka

 

 • Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych    i higienicznych

 

 

 • Dostosowanie ławek i krzeseł do potrzeb uczniów.

 

 • Promocja zdrowego stylu życia.

 

 

 

 

 

 

 

 • Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami      i uzależnieniami.
 • Okresowe  badania  uczniów.

 

 

 

 • Fluoryzacja zębów – właściwe szczotkowanie.
 • Gazetki tematyczne, pogadanki, filmy edukacyjne.

 

 • Diagnoza wychowawcy (pomiar uczniów).

 

 

 • Akcja „Szklanka Mleka”.
 • Sporządzanie sałatek, surówek i ich konsumpcja.
 • Udział w zawodach sportowych
 • Spotkanie z lekarzem

 

 • Pogadanki, filmy edukacyjne.
 • Dyrektor, wychowawcy klas

 

 

 

 • Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 • Wychowawcy klas

 

 

 

 • Nauczyciele i wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 • Nauczyciele i wychowawcy klas
 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 • Cały rok

 

 

 

 

 

 • Wrzesień

 

 

 

 • Cały rok

 

 

 

 

 

 

 • W ciągu roku szkolnego

 

 • Cały rok

 

 

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje.
 • Budowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie. Kształtowanie zdrowotnego i bezpiecznego stylu życia.

 

 • Zapoznanie z tematyką problemów okresu dorastania i odpowiedzialności za własne decyzje.
 • Przygotowanie gazetek tematycznych w klasach, pogadanki, filmy edukacyjne, wycieczki szkolne, zajęcia sportowe i koła zainteresowań.

 

 • Filmy edukacyjne, pogadanki, dyskusje, zajęcia warsztatowe.
 • Nauczyciel przyrody

 

 

 

 

 

 

 

 • Wychowawcy klas
 • Wg rozkładu materiału

 

 

 

 

 

 

 

 • W ciągu roku szkolnego
 • Wyrabianie  poczucia  odpowiedzialności  za  bezpieczeństwo  własne  i  innych.
 • Bezpieczeństwo  na  terenie  szkoły  i  poza  nią.

 

 

 

 • Kształtowanie umiejętności i nawyku  rozpoznawania  znaków  drogowych  na  drogach  publicznych.

 

 • Dostarczenie informacji na temat form pomocy i instytucji jej udzielających w sytuacjach kryzysowych.

 

 • Uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania czasu wolnego.
 • Cykl  zajęć  poświęconych  bezpieczeństwu  na  drogach,  terenie obiektu szkolnego.

 

 • Spotkania z przedstawicielami Policji
 • Wycieczki, akcja: „Bezpieczna droga do szkoły”.

 

 • Gazetki, ogłoszenia foldery.

 

 

 

 

 • Pogadanki, dyskusje, filmy edukacyjne, gazetki tematyczne
 • Dyrektor, nauczyciele i wychowawcy klas

 

 

 

 

 • Dyrektor, nauczyciele i wychowawcy klas

 

 

 

 

 • Wychowawca klasy

 

 

 

 

 

 • Nauczyciele i wychowawcy
 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 • Cały rok

 

Jestem patriotą

 

 • Kształtowanie postawy patriotycznej.
 • Zapoznanie z historią kraju i regionu, uświadomienie wartości z nimi związanych.

 

 • Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych. Zapoznanie z dziedzictwem polskiej kultury.
 • Wycieczki tematyczne, pogadanki, prace grupowe, referaty.

 

 

 • Uroczystości klasowe i szkolne, obchody świąt państwowych, zapoznanie z symbolami narodowymi, legendami, historią kraju.
 • Nauczyciel historii, wychowawcy klas

 

 

 

 • Nauczyciele i wychowawcy klas

 

 • Wg rozkładu materiału

 

 

 

 

 • Wg rozkładu materiału

 

 • Poznanie historii Europy, określenie roli Polski i Polaków we wspólnocie europejskiej
 • Zapoznanie uczniów z głównymi instytucjami Demokratycznego państwa

 

 • Podkreślenie miejsca i roli Polski w Europie

 

 

 • Ukazywanie zasad funkcjonowania najważniejszych organizacji europejskich
 • Pogadanki, tablice graficzne, materiały prasowe

 

 

 • Realizacja programów edukacyjnych z historii i języka polskiego

 

 • Pogadanki, prezentacje, ilustracje, konkursy, apele.
 • Nauczyciel historii i wychowawcy klas

 

 

 

 • Nauczyciele języka polskiego i historii

 

 

 • Opiekun Klubu Europejskiego, wychowawcy klas
 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 • Wg rozkładu materiału

 

 

 

 • W ciągu roku szkolnego

 

Moi rodzice i opiekunowie

 

 • Integrowanie wychowawczych zadań szkoły i rodziny
 • Zaangażowanie  rodziców  w  prace  na  rzecz szkoły.

 

 

 

 

 

 • Udział  członków  rodziny  w  uroczystościach  szkolnych i  klasowych  oraz  wycieczkach.

 

 • Współpraca  rodziców  ze  szkołą  w celu  zaangażowania ich w proces dydaktyczno – wychowawczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Współudział  szkoły  i  rodziców  w  rozwiązywaniu  problemów  wychowawczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zapewnienie  pomocy  rodzicom  w  zakresie  opieki  nad  dzieckiem.
 • Imprezy  okolicznościowe  w  klasie  i  szkole.
 • Sponsorowanie  różnych  materiałów  przez  rodziców  na  rzecz  klasy.

 

 • Współudział  rodziców  w  organizacji  klasowych  imprez.
 • Pomoc  w  organizacji  wycieczek  klasowych.

 

 • Udział  w  zajęciach  otwartych.
 • Konsultacje  z  nauczycielami.
 • Systematyczna kontrola zeszytu kontaktowego
 • Wpływ  na  pedagogizację – sugerowanie  tematyki omawianych  zagadnień
 • Zapoznanie  z  dokumentami szkoły.

 

 • Udzielanie  informacji  o  dziecku  w  ramach  wywiadu  środowiskowego, w  celu  opracowania  programu  naprawczego.
 • Informowanie  rodziców  o  możliwości  korzystania  z  usług  poradni  psychologiczno – pedagogicznej  bez  pośrednictwa  szkoły.
 • Kierowanie  przez  szkołę  uczniów  do  poradni.
 • Informowanie  organów  prawnych  ( policja, sąd  rodzinny )  o  sytuacji  dziecka.

 

 • Zwolnienie  z  opłaty  ubezpieczeniowej.
 • Wyprawka dla ucznia.
 • Dofinansowanie  żywienia.
 • Współpraca  z  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej.
 • Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 • Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 • Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dyrektor, nauczyciele i wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Nauczyciele i wychowawcy
 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 • W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Cały rok

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl