Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

Jesteś tu: » Strona startowa » Dokumenty szkolne » Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE

W KLASACH IV - VI

I. KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM I ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ

1. Godło i hymn państwowy

Język polski

 • „Nasza ojczyzna" - test czytania ze zrozumieniem
 • Gdzie leży Polska, nasza ojczyzna? (na podst. wiersza A. Słonimskiego „Polska")

 

Godzina wychowawcza

 • Ja i moi rówieśnicy podczas uroczystości szkolnych ipaństwowych
 • - Rocznica polskiego września
 • - Sto pytań do nauczyciela - wychowawcy
 • - Dlaczego powinniśmy świętować uroczystości państwowe?
 • - Sprawy, dla których warto żyć - znaczenie symboli narodowych.

Sztuka

 • „Mazurek Dąbrowskiego - polski hymn narodowy.

2. Pieśni patriotyczne; utwory literackie (obrazy i filmy)

o tematyce historyczno - patriotycznej

Język polski

 • Co wydarzyło się na Westerplatte we wrześniu 1939 roku?
 • Co to jest prawda i czym jest nieprawda w „Pieśni o żołnierzach zWesterplatte" K. I. Gałczyńskiego?
 • Świat przedstawiony w powieści H. Sienkiewicza „Ogniem imieczem" - wydarzenia historyczne.
 • Rozmawiamy o filmie „Karol. Papież, który pozostał człowiekiem".
 • Legendy polskie - „Bazyliszek i Barbarka" T. Kubiaka.
 • Podania i legandy naszego regionu.
 • Kto najlepiej poznał polskie legendy?
 • Świat przedstwaiony w „Legendach warszawskich" A. Oppmana.

Muzyka

 • „Rota" jako protest przeciwko prześladowaniom Polaków wzaborze pruskim.
 • Pierwiastki narodowe w muzyce K. Szymanowskiego - balet „Harnasie".
 • Cechy poloneza w „Pożegnaniu ojczyzny" M. K. Ogińskiego.

3. Lokalne miejsca pamięci narodowej.

Język polski

 • Opisujemy groby naszych bliskich.
 • Co czuł i myślał zwiedzający groby na cmentarzu wojskowym (ks. J. Twardowski - „O Spacerze po cmentarzu wojskowym).

Godzina wychowawcza

 • W jaki sposób pamiętamy o naszych zmarłych?
 • Szacunek i pamięć o zmarłych - troska o miejsca pamięci.
 • Pamięć o zmarłych świadczy o nas. Zapalenie zniczy przy pomniku ofiar II wojny światowej.

4. Sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych, polityków, żołnierzy).

Język polski

 • Kornel Makuszyński - wybitny autor książek dla dzieci imłodzieży.
 • Co może pisarz? Wyznanie poetki Wisławy Szymborskiej.
 • Poznajemy sylwetki polskich noblistow z dziedziny literatury.
 • Wojsko polskie w XVII w. Wybitni dowódcy występujący w„Ogniem i mieczem" H. Sienkiewicza.
 • Poznajemy H. Sienkiewicza, autora naszych szkolnych lektur.
 • O poecie, który chciał świat naprawić - Ignacym Krasickim.
 • Poznajemy autora „Akademii Pana Kleksa", Jana Brzechwę.

Sztuka

 • Życie i twórczość F. Chopina.
 • Sylwetka S. Moniuszki - „Straszny Dwór".
 • Poznajemy twórczość K. Szymanowskiego.

Godzina wychowawcza

 • Piękno świata sztuki. Sylwetki wielkich artystów polskich.
 • Wspomnienie o Janie Pawle II.

II. ROZWIJANIE SZACUNKU DLA DOBRA WSPÓLNEGO I POSTAW PROSPOŁECZNYCH

1. Jednostka i grupa; życie w grupie (więzi, wartości, role, podejmowanie decyzji, konflikty, negocjacje).

Język polski

 • W czym przeżycia E. Stachury są podobne do przeżyć każdego znas?
 • Człowiek obok nas, czyli Bogusia R. w świetle swojego dziennika.
 • Oceniamy Bogusię R. i wyciągamy wnioski.
 • Co jest potrzebne do osiągnięcia sukcesu w życiu? Tekst pt.„Dziwna lekcja".
 • Czy Jarka można nazwać człowiekiem sukcesu? Tekst J. Świerza „Drogi Tomku".
 • Czy Sture mógłby się spodobać czytelnikowi? Dlaczego? (W.Wharton - „Modig, znaczy dzielny").
 • Spotkanie z człowiekiem czującym w lirykach Jana Twardowskiego.
 • Które wartości uznał Malczewski za ważniejsze niż milość?
 • Wynalazki a losy świata (na podst. fragm. „Lalki" B. Prusa).
 • Uczymy się od bohaterów opowiadania Z. Żurakowskiej „Pójdziemy w świat".
 • Dlaczego szkoła jest przyjemna i potrzebna? (na podst. tekstu J.Korczaka „Szkoła").
 • O poważnych następstwach jednego zdarzenia - tekst M. Tomaszewskiej „Ucieczka".
 • Oceniamy postępowanie Pawła i Zenka - głównych bohaterów tekstu pt. „Ucieczka".
 • Jak wybrnąć z tej sytuacji? - dyskusja na temat konfliktów iniewłaściwych zachowań.
 • W czym są do nas podobni bohaterowie lektury „Chłopcy z Placu Broni"?
 • Kim jestem? Informacja do pamięci komputera.
 • O cechach osobowości człowieka w bajkach I. Krasickiego.
 • „Głupi ten, co wnijść w przyjaźń z łotrem się ośmiela..." (napodst. bajki I. Krasickiego „Czapla, ryby i rak").
 • Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Co to znaczy? (napodst. utworu A. Mickiewicza „Przyjaciele").
 • Rozmawiamy o przyjaźni.
 • Czy Pinokio zasłużył na to, żeby być chłopcem?
 • Czy w opowiadaniu „Jak upiekła się jedna lekcja" H.Ożogowskiej jest coś podobnego do naszego szkolnego życia?
 • Wyrażamy żal i współczucie, czyli uczymy się empatii.
 • Czym zaimponowali nam polscy piloci z „Dywizjonu 303"?
 • Jak wielka jest siła milości (na podst. lektury „Królowa Śniegu).
 • Za co cenimy Tomka Sawyera? Czy można się z nim zaprzyjaźnić?

Godzina wychowawcza

 • Wspólnie odpowiadamy za nasze problemy w nauce izachowaniu.
 • Nasze zachowanie w szkole i poza nią naszą wizytówką.
 • Czy potrafimy udzielić pomocy naszym kolegom?
 • Jak być dobrym zespołem? Kultura zachowania się w grupie.
 • Organizujemy pomoc koleżeńską.
 • Koleżeństwo a przyjaźń. Cechy koleżeństwa i przyjaźni.
 • Cechy dobrego kolegi i przyjaciela.

2. Szkolny samorząd uczniowski.

Godzina wychowawcza

 • Postaramy się być dobrym zespołem klasowym.
 • Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy.
 • Nasza klasopracownia.
 • Czy znam Kodeks Ucznia, Statut i regulaminy szkolne?

III. KSZTAŁTOWANIE SZACUNKU DLA WŁASNEGO PAŃSTWA.

1. Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo.

Język polski

 • Znaczenie domu rodzinnego dla bohaterów lektury „Ten obcy".
 • Czy Aurelia jest złym dzieckiem, a jej mama złą matką? (tekstM.Musiewicz „Aurelia").
 • O dobrym i złym postępowaniu (na podst. baśni „Wróżki").
 • Nasze domowe obowiązki - wiersz K. I. Gałczyńskiego „Mali pomocnicy".
 • Cechy dobrego i złego człowieka - tekst O. Wilde'a „Samolubny Olbrzym".
 • O dobrym i złym postępowaniu bohaterów opowiadania „Fatalna sobota".

Godzina wychowawcza

 • Chemiczna pułapka. Realizacja drugiego kroku „Trzeci elementarz".
 • Uzależnieiinie jest śmiertelną chorobą.
 • Przyczyny i skutki nałogów.
 • Dlaczego nalogi są szkodliwe?
 • Służba zdrowia dla drugiego człowieka - spotkanie z higienistką szkolną.
 • Mój szacunek do pracy i obowiązków rodziców.
 • Rodzina. Prawa i obowiązki jej członków.
 • Znaczenie uroczystości w życiu społeczności uczniowskiej.
 • Zawody, które nas interesują. Rola pracy w życiu człowieka.

2. Prawa i obowiązki obywatelskie.

Język polski

 • Jaki przenośny sens ma opowieść o Kainie i Ablu?
 • Wartość. Co ten wyraz znaczy?
 • „W klubie przyjaciół" - opisywanie i ocenianie postaci.
 • W obronie najwyższych wartości - poetycki obraz śmierci generała w wierszu J. Słowackiego „Sowiński w okopach Woli".
 • Prawda i legenda o Emilii Plater w wierszu „Śmierć Pułkownika" A. Mickiewicza.
 • Z dala od ojczyzny walczyli o wolność Polski (na podst. powieści „Dywizjon 303" A. Fiedlera)

Godzina wychowawcza

 • Chcę poznać siebie!
 • Moje prawa i obowiązki w rodzinie, szkole i społeczeństwie.
 • Kim chciałbym zostać? - wymarzony zawód.

3. Wartości i normy życia społecznego, kategoria dobra wspólnego; patriotyzm; kultura społeczna i polityczna.

Godzina wychowawcza

 • Kultura języka, stroju, zachowania.
 • Kochaj bliźniego swego jak siebie samego.

 

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl