REGULAMIN RADY RODZICÓW

Jesteś tu: » Strona startowa » Rada Rodziców » REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

 

 

I.                    Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.       Rada Rodziców zwana dalej  ,,Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2.       Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.                        

§ 2

1.       Rada liczy tylu członków, ile jest klas (oddziałów).

2.       Kadencje Rady trwa rok.

3.       W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.

4.       Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3

1.       Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy.

 

II. Wybory do Rady

 

§ 4

1.       Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdej klasy.

2.       Rodzice uczniów danej klasy, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Klasową.

3.       Rada Klasowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Klasowej decydują rodzice danej klasy.

4.       Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danej klasy. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5

1.       Wybory Rad Klasowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Klasowej.

§ 6

1.       Wybory Rad Klasowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 7

1.       Rada Klasowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.

2.       Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu przedstawiciela Rady Klasowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Klasowej.

§ 8

1.       Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.

2.       Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyboru.

 

III. Władze Rady

 

§ 9

1.       Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego Rady, sekretarza i skarbnika.

§ 10

1.       Rada wybiera spośród siebie komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 11

1.       Przewodniczący rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

2.       Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

3.       Sekretarz rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

4.       Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez Radę.

§ 12

1.       Zadaniem Komisji rewizyjnej jest kontrolowanie:

a.       realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców

b.      gromadzenia i wydatkowania funduszy rady Rodziców.

2.       Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

 

IV. Posiedzenia Rady

 

§ 13

1.       Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie nie rzadziej niż 2 razy w semestrze.

2.       Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.

3.       Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 14

1.       Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.

2.       W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

3.       Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 15

1.       Posiedzenia Rady są protokołowane.

2.       Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

 

V. Podejmowanie uchwał

 

§ 16

1.       Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

2.       W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 17

1.       Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 18

1.       Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

VI. Prawa i obowiązki członków Rady

 

§ 19

1.       Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

2.       Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)      uchwalenie w porozumieniu z Radą pedagogiczną:

a)      programu wychowawczego szkoły

b)      programu profilaktyki

2)      opiniowanie:

a)      programu poprawy efektywności

b)      szkolnego zestawu programów nauczania

c)       projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły

3)      wnioskowanie do Dyrektora szkoły – na podstawie art. 6a ust. 1 pkt. 5 Karty Nauczyciela – o dokonanie oceny pracy każdego zatrudnionego w szkole nauczyciela

4)      sporządzanie i przedstawianie opinii przy dokonywaniu przez Dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu – zgodnie z art.9c ust.6 i 7 Karty Nauczyciela

5)      przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców

6)      przygotowanie i przeprowadzanie wyboru przedstawiciela rodziców do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora szkoły.

 

VII. Fundusze Rady

 

§ 20

1.       Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 21

1.       Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

1)      Dyrektor

2)      Rada Pedagogiczna

3)      Samorząd Uczniowski

 

VII. Postanowienia końcowe

 

§ 22

1.       Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl