Historia Pakoszówki

Jesteś tu: » Strona startowa » Historia Pakoszówki

Historia miejscowości Pakoszówka

 

Pakoszówka – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Sanok. Przez wieś przebiega droga wojewódzka  do Rzeszowa i Sanoka
Jak wynika z informacji historycznych wieś ta została założona w 1348 przez Mikołaja Pakosza, który otrzymał te ziemie od króla Kazimierza Wielkiego  za zasługi wojenne, a od nazwiska którego wieś otrzymała swoją nazwę.

We wsi urodził się greckokatolicki arcybiskup - błogosławiony Jozefat Kocyłowski

Na początku XX wieku właścicielem wsi był Paweł Tyszkowski, który zapisał wieś w testamencie Polskiej Akademii Umiejętności.

Od lat 70 – tych XX wieku na terenie górnego dorzecza Sanu prowadzone są badania wykopaliskowe na wybranych stanowiskach. W latach 1994 – 1995, 1998 prowadzono wykopaliska w Pakoszówce, odkryto osadę z okresu rzymskiego, która usytuowana jest na południowo-zachodnim zboczu góry Wroczeń, należącej do wysuniętych najbardziej na południe wzniesień Pogórza Dynowskiego. Jej partia szczytowa wznosi się na wysokość 498, 2 m n.p.m.

W trakcie dotychczasowych badań wykopaliskowych przebadano obszar stanowiska o łącznej powierzchni 1000m2. Do najliczniejszych znalezisk na tym terenie należą fragmenty naczyń glinianych, będącym wytworem ludności kultury przeworskiej. Kultura ta rozwijała się na ziemiach polskich od schyłku trzeciego wieku przed Chrystusem do połowy V wieku po Chrystusie. Najnowsze odkrycie to pozostałości budowli do połowy zagłębionej w ziemi i wspartej na trzech rzędach słupów, czyli tzw. półziemianek. Prawdopodobnie jest to największa tego typu budowla na tych terenach. Znaleziono także dwa fragmenty żużla: żelaznego oraz pochodzącego z metali kolorowych, co świadczyć może, że ludność ta zajmowała się obróbką żelaza.

Prawdopodobnie dalsze badania będą kontynuowane w następnych latach.

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl